Giới thiệu về thuật toán sắp xếp nổi bọt

 Thuật toán sắp xếp nổi bọt là một trong những thuật toán đơn giản nhất để sắp xếp một mảng các phần tử theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Được phát minh bởi John von Neumann vào những năm 1940, thuật toán sắp xếp nổi bọt đã trở thành một trong những thuật toán sắp xếp phổ biến nhất trong lịch sử lập trình.

 Thuật toán sắp xếp nổi bọt hoạt động bằng cách so sánh các phần tử liền kề với nhau và hoán đổi chúng nếu chúng không ở đúng thứ tự. Thuật toán sẽ lặp lại quá trình này cho đến khi không còn cặp phần tử nào có thể hoán đổi nữa. Tuy nhiên, thuật toán này có độ phức tạp khá lớn và không được sử dụng trong các bộ xử lý dữ liệu lớn.

 Tuy nhiên, việc hiểu về thuật toán sắp xếp nổi bọt là rất quan trọng đối với những người mới bắt đầu học lập trình, bởi vì nó giúp họ hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của một thuật toán sắp xếp đơn giản. Ngoài ra, nếu muốn sắp xếp một số lượng nhỏ các phần tử, thuật toán sắp xếp nổi bọt vẫn là một lựa chọn hữu ích.

Ví dụ sắp xếp nổi bọt c++

 #include <iostream>

 using namespace std;

 void bubbleSort(int arr[], int n) {

 int i, j, temp;

 bool swapped;

 for (i = 0; i < n – 1; i++) {

 swapped = false;

 for (j = 0; j < n – i – 1; j++) {

 if (arr[j] > arr[j + 1]) {

 temp = arr[j];

 arr[j] = arr[j + 1];

 arr[j + 1] = temp;

 swapped = true;

 }

 }

 if (swapped == false)

 break;

 }

 }

 void printArray(int arr[], int n) {

 for (int i = 0; i < n; i++)

 cout << arr[i] << ” “;

 cout << endl;

 }

 int main() {

 int arr[] = { 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90 };

 int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

 bubbleSort(arr, n);

 cout << “Sorted array: \n”;

 printArray(arr, n);

 return 0;

 }

Ví dụ sắp xếp nổi bọt trong c

 #include <stdio.h>

 void bubbleSort(int arr[], int n) {

 int i, j, temp;

 for (i = 0; i < n – 1; i++) {

 for (j = 0; j < n – i – 1; j++) {

 if (arr[j] > arr[j + 1]) {

 temp = arr[j];

 arr[j] = arr[j + 1];

 arr[j + 1] = temp;

 }

 }

 }

 }

 Xem thêm:

 https://vuahoachat.com/sucralose-c12h19cl3o8/

 https://vuahoachat.com/glycerin-c3h8o3-glycerol/

 https://vuahoachat.com/polyvinyl-alcohol-pva/

 https://vuahoachat.com/propylen-glycol-c3h8o2-propanediol/

 https://vuahoachat.com/titanium-dioxide-tio2-titan-dioxit/

 giải java bubble sort