Ôn tập CuSO4 với natri và hợp chất chứa natri

 1) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

 Phương trình ion rút gọn cuso4 + na2s

 Cu2+ +   S2− → CuS↓

 2) CuSO4 có tác dụng với Nacl không

 CuSO4 không tác dụng với NaCl

 Xem thêm: cuso4 5h2o

 3) Nhận biết cuso4 agno3 nacl bằng những dd có sẵn trong phòng thí nghiệm. viết PTHH

 Lời giải:

  •  Trích mẫu thử, đánh số thứ tự
  •  Cho các mẫu thử tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, nếu dung dịch nào tạo 2 kết tủa màu xanh và trắng => CuSO4
  •  Cho 2 mẫu thử còn lại vào dung dịch HCl, nếu dung dịch nào tạo kết tủa => AgNO3
  •  Còn lại NaCl không hiện tượng

 PTHH: CuSO4 + Ba(OH)2 ===> BaSO4  + CuSO4

 AgNO3 + HCl ===> AgCl  + HNO3

 4) NaNO3 + CuSO4(không phản ứng)

 5) Cho viên Na vào dung dịch CuSO4, hiện tượng quan sát được là:

 PT: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

 Bọt khí và kết tủa màu xanh

 6) H2O + 2Na2CO3 + 2CuSO4 → 2Na2SO4 + CO2 + [CuOH]2CO3

  

  

  

  

  

 Tag: pt ra ki na2s2o3 na2so3 cu khi dư na+ kim loại một mẩu na2co3