3 bài tập về muối lạnh NH4Cl, nh4cl ra nh4no3

 Phản ứng nào mà Nh4cl ra nh4no3

 NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl

 Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3.  Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

 Hai nhóm phân bón:

 – Phân bón đơn: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2.

 – Phân bón kép: (NH4)2HPO4, KNO3.

 Làm thế nào để nhận biết nh4no3 và nh4cl

 Để nhận biết 2 loại phân bón hoá học NN và NH4Cl, ta dùng dung dịch AgN.

 NN không hiện tượng, NCl tạo kết tủa trắng

  

  

  

  

  

 Tag: nh4cl- nh4cl-nh4no3 hỗn hợp a gồm muối biệt nh4cl ra nh4no3