Ôn tập 8 bài tập về MGO

 Câu hỏi 1: Cho hỗn hợp gồm CuO, MgO, PbO và Al2O3 qua than nung nóng dư, thu được hỗn hợp rắn X. Chất rắn X gồm:

 đáp án

 Cu, Pb, MgO và Al2O3

 Câu hỏi 2: Hỗn hợp A gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO. Cho khí CO dư qua A nung nóng được chất rắn B. Hoà tan B vào dung dịch NaOH dư được dung dịch C và chất rắn D. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch C. Hoà tan chất rắn D vào dung dịch HNO3 loãng (phản ứng tạo khí NO). Tổng số phản ứng đã xảy ra là

 đáp án

 Có 3 phản ứng

 Xem thêm: magnesium oxide

 Câu hỏi 3: Hỗn hợp X gồm MgO, Al2O3, Mg, Al. Hòa tan m gam hỗn hợp X bằng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được dung dịch chứa (m + 70,295) gam muối. Cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 26,656 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Nếu cho 2m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 7,616 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) có tỉ khối so với hidro là 318/17, dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 324,3 gam muối khan. Giá trị của m gần giá trị nào nhất sau đây

 đáp án

 

 Câu hỏi 4: Có 3 oxit màu trắng: MgO, Al2O3, Na2O. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử nào sau đây?

 đáp án:

 – Nhận thấy MgO không tan trong nước

 – Al2O3 không tan trong nước nhưng tan được trong dung dịch kiềm

 – Na2O tan trong nước tạo ra dung dịch bazo

 => Dùng nước để nhận biết.

 Câu hỏi 5: Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 (nóng) sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là 

 đáp án:

 Al2O3, Cu, MgO, Fe

 Câu hỏi 6: Viết phương trình phản ứng nhiệt phân Mgco3

 MgCO3 → MgO + CO2 ↑

 Câu hỏi 7: Hòa tan hết 30 gam rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong HNO3 thấy có 2,15 mol HNO3 phản ứng. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 có tỉ khối so với H2 là 18,5 và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 đáp án:

 143

 Câu hỏi 7 nêu cách điều chế mg từ mgo

 đáp án:

 MgO rồi khử bằng H2 để thu mg, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ cao

 H2 + MgO → H2O + Mg

 Câu hỏi 8: Hòa tan 9,2 g hỗn hợp gồm Mg và MgO vào dung dịch HCL tạo 14,6% vừa đủ . Sau phản ứng thu đc 1,12 lít khí ở đktc hãy viết pt phản ứng

 đáp án:

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

 MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O

  

  

  

  

  

  

 Tag: fe2o3 dãy phase diagram 2g