5 bài tập este + naoh

 Bài 1: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol metylic?

 Đáp án:

 HCOOCH3 tác dụng với dd NaOH thu được ancol metylic(CH3OH)

 PTHH: HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH

 Bài 2: Đun este E ( C6H12O2) với dung dịch NaOH ta được 1 ancol A không bị oxi hoá bởi CuO. E có tên là:

 Đáp án:

 Tert-butyl axetat.

 Xem thêm: naoh

 Bài 3: Cho 0,1 mol este A vào 50 gam dung dịch NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (Các chất bay hơi không đáng kể) dung dịch thu được có khối lượng 58,6 gam. Chưng khô dung dịch thu được 10,4 gam chất rắn khan. Công thức của A là 

 Đáp án:

 Áp dụng bảo toàn khối lượng

 Este + mNaOH = mdd => mEste = 58,6 – 50 = 8,6 gam.

 => M este = 8,6/0,1 = 86 (C4H6O2)

 nNaOH pư = nEste = 0,1 mol. => nNaOH dư = 0,125 = 0,1 = 0,025 mol.

 => m rắn = m muối + m NaOH dư = 10,4 => m muối = 10,4 – 40.0,025 = 9,4 gam

 => M muối = 94  = RCOONa => R = 27 (C2H3-)

 => Công thức của este là: CH2=CH-COOCH3.

 Bài 4: Este X khi tác dụng với dung dịch NaOH thu được 2 muối: natri phenolat và natri  propionat. X có công thức là:

 Đáp án:

 CH3CH2COOC6H5

 Bài 5: Este X có CTPT C5H8O2 khi tác dụng với NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Số chất X t?

 Đáp án:

 X tác dụng NaOH tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tráng gương. Suy ra, 2 sản phẩm là natri fomat và andehit.

 X có dạng HCOOC4H7.

 -C4H7 gồm : -CH=CH-CH2-CH3 (tính cả đồng phân hình học) , -CH=C(CH3)2

  

  

  

  

 Tag: c6h12o2 vòng cộng 50g trieste chức thơm đơn chứa benzen ester toán thủy trong