4 câu hỏi về ruồi giấm

 Câu hỏi 1: Ở ruồi giấm 2n= 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân. Số NST đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?

 Lời giải

 Kì sau, NST kép tách nhau ở tâm động thành hai NST đơn phân li độc lập về 2 cực của tế bào. Ở ruồi giấm 2n = 8, một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân số NST trong tế bào đó là 16.

 Câu hỏi 2: Ở ruồi giấm, hoán vị gen chỉ xảy ra ở giới cái. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho nhiều loại kiểu gen nhất?

 Lời giải

 Số KG tạo ra là: 7×4=28 KG

 Câu hỏi 3: Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm do hiện tượng đột biến nào gây ra?

 Lời giải

 Hiện tượng mắt lồi thành mắt dẹt ở ruồi giấm là do lặp đoạn trên NST giới tính.

 Câu hỏi 4: Nêu đặc điểm bộ nhiễm sắc thể của ruồi giấm

 Lời giải

 – Số lượng NST trong bộ lưỡng bội không phản ánh trình độ tiến hóa của loài. Vì người có 2n=46, tinh tinh có 2n=48, gà có 2n=78,…

 – Bộ NST của ruồi giấm gồm 8 NST: trong đó có 2 cặp hình chữ V, 1 cặp hình hạt, 1 cặp NST giới tính hình que (XX) ở con cái hay một chiếc hình que, một chiêc hình móc (XY) ở con đực.

  

  

  

 Tag: alen a quy định đỏ thân xám b trạng màu mỗi cách diệt bếp cơ chế xác