Sổ tay phương trình tiêu biểu của KOH

 3Cl2 + 16KOH + 2CrCl3 → 8H2O + 2KCl + 2K2CrO4

 3Cl2 + 8KOH + 2KCrO2 → 4H2O + 6KCl + 2K2CrO4

 2KMnO4 + 2KOH + Na2SO3 ⟶ H2O + Na2SO4 + 2K2MnO4

 Gly-Ala + 2KOH → H2NCH2COOK + H2NCH(CH3)COOK + H2O

 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O

 Zn + 2KOH → K2ZnO2 + H2

 2KOH + ZnSO4 ⟶ Zn(OH)2 + K2SO4

 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O

 2KOH + Zn(NO3)2 → 2KNO3 + Zn(OH)2

 Kcl ra koh

 KCl + H2O → KOH + H2 + Cl2

 Koh ra kcl

 3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

 Koh ra kclo3

 3Cl2 + 6KOH -> 5KCl + KClO3 + 3H2O

 KOH + NaOH → H2O + NaKO

 KOH + NH4NO3 → H2O + KNO3 + NH3

 ca(hco3)2 koh dư

 Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + 2H2O + K2CO3

 2KOH + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaOH

 3KOH + Fe(NO3)3 → 3KNO3 + Fe(OH)3

 C6H5OH + KOH → H2O + C6H5OK

 2KOH + N2O5 → 2KNO3 + H2O

 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2

 3KOH + Fe(OH)3 ⟶ K3[Fe(OH)6]

 Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3

 Fe3O4 + 4KOH → Fe3(OH)4 + 4KO

 Fe + 2H2O + 2KOH ⟶ 3H2 + K2FeO4

 H2O + K2O → 2KOH

 CaCO3 + 2KOH → Ca(OH)2 + K2CO3

 2KOH + MgSO4 → Mg(OH)2 + K2SO4

 KOH + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOK

 2AgNO3 + 2KOH → Ag2O + H2O + 2KNO3

 2KOH + 2NO2 → H2O + KNO2 + KNO3

 4KOH + 2MnO2 + O2 → 2H2O + 2K2MnO4

 Cu(NO3)2 + KOH → Cu(OH)2 + KNO3

 (NH4)2CO3 + 2KOH → 2H2O + K2CO3 + 2NH3

 2KOH + Ba(HCO3)2 → 2H2O + K2CO3 + BaCO3

 Koh ra k2co3

 2KOH + CO2 ⟶ H2O + K2CO3

 koh ra khco3

 KOH + CO2 → KHCO3

 NH4HCO3 + 2 KOH → K2CO3 + NH3 + 2 H2O

 2 KOH + MgCO3 → K2CO3 + Mg(OH)2

 K2CO3 + Ba(OH)2 ⟶ 2KOH + BaCO3

 CuCO3 + 2KOH → Cu(OH)2 + K2CO3

 2KOH + SiO2 ⟶ H2O + K2SiO3

 phenol koh

 C6H5OH + KOH → H2O + C6H5OK

 2K + 2H2O → 2KOH + H2

 KOH + Ba(OH)2 → K(OH)2 + BaOH

 c2h5oh koh không phản ứng

 cuo koh không xảy ra phản ứng

 KOH + K2HPO4 → H2O + K3PO4

 C2H5COOCH3 + KOH → C2H5COOK + CH3OH

 Mg + 2KOH → Mg(OH)2 + 2K

 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3 + Mg(OH)2

 MgO + 2KOH → Mg(OH)2 + K2O

 2KOH + 2NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + K2SO4

 CH3COOC6H5 + 2KOH → C6H5OK + CH3COOK + H2O

 koh ra k2so4

 2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

 k2so4 ra koh

 Ba(OH)2 + K2SO4 → 2KOH + BaSO4

 NH3 + 3KOH → 3H2O + K3N

 2KOH + Na2SO4 → K2SO4 + 2NaOH

 KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O

 3KNO3 + 4KOH + Cr2O3 → 2H2O + 3KNO2 + 2K2CrO4

 K2Cr2O7 + 2KOH → 2K2CrO4 + H2O

 CrO3 + 2KOH → K2CrO4 + H2O

 HCOOH + KOH → HCOOK + H2O

 KOH + HBr → KBr + H2O

 KOH + KHSO4 → H2O + K2SO4

 KOH + KHS → K2S + H2O

 NaNO3 + KOH → NaOH + KNO3

 3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

 Ca(H2PO4)2 + 2KOH → CaHPO4 + K2HPO4 + 2H2O

 Glyxin koh

 H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O

 Tristearin koh

 (C17H35COO)3C3H5 + 3KOH → 3C17H35COOK + C3H5(OH)3

 Cu + 2KOH → Cu(OH)2 + 2K

 KOH + CH3COOCH3 → CH3OH + CH3COOK

 H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O

 CO + KOH → HCOOK

 CH3COOCH=CH2 + KOH → CH3COOK + CH3CHO

 K ra koh

 2K + 2H2O → 2KOH + H2

 CaO + 2KOH → K2O + Ca(OH)2

 KOH + KH2PO4 → H2O + K2HPO4

 6KOH + 3NaH2PO4 → 6H2O + 2K3PO4 + Na3PO4

 2NaHS + 2KOH → Na2S + K2S + 2H2O

 KOH + Na → NaOH + K

 2KHO2 → 2KOH + O2

 SI + 2KOH + H2O → K2SIO3 + 2H2

 HF + KOH → H2O + KF

  

  

  

  

  

 Tag: crcl3 kcro2 kmno4+na2so3+koh kmno4 ala gly oh no3 gì nh4no3+koh nh4 ca hco3 cahco32 và 3 so4 koh+fe agno3 no2 mno2 cuno32 cuno3 2co3 nh42co3 bahco32 ba koh-k2co3 baoh2 koh+cuo mg+ nahso4 koh-k2so4 cr croh3 br2 h2o2 cah2po42 h2po4 2+ tỉ lệ 1 hcl ch3cooch ch2 nah2po4 nahs