Phương trình hno3 tiêu biểu

 Các phương trình hno3 tiêu biểu

 Hno3 đặc nóng ra co2

 C + 4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + CO2

 C hno3 loãng

 C + 4HNO3 → 2H2O + 4NO + CO2

 CaCl2 + 2HNO3 → 2HCl + Ca(NO3)2

 Ca(HCO3)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

 2HNO3 + CaSO3 → Ca(NO3)2 + H2O + SO2

 ca hno3 loãng

 4Ca + 10HNO3 → 4Ca(NO3)2 + 3H2O + NH4NO3

 Ca hno3 đặc

 Ca + 4HNO3 → Ca(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

 KHCO3 + HNO3 → KNO3 + CO2 + H2O

 BaO + 2HNO3 ⟶ Ba(NO3)2 + H2O

 3HNO3 + 5CH3NH2 → 5CH3OH + 4H2O + 4N2

 C2H5OH + 12HNO3 → 9H2O + 12NO2 + 2CO2

 C2H5NH2 + HNO3 → C2H5NO3 + NH3

 Au hno3 đặc nóng, đặc nguội hay loãng đều không phản ứng

 3HNO3 + C6H5CH3 → 3H2O + C6H2CH3(NO2)3

 hno3 ra kno3

 HNO3 + KOH → H2O + KNO3

 kno3 ra hno3

 H2SO4 + KNO3 → HNO3 + KHSO4

 8HNO3 + 6KI → 4H2O + 3I2 + 6KNO3 + 2NO

 M + 2nHNO3 → M(NO3)n + nNO2 + nH2O

 (5x-2y)M + (6nx-2ny)HNO3 → (5x-2y)M(NO3)n + nNxOy + (3nx-ny)H2O

 Na2O + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O

 3Na2S + 8HNO3 → 3Na2SO4 +8NO ↑ + 4H2O

 CH3COONa + HNO3 → CH3COOH + NaNO3

 NaCO3 + 2HNO3 → Na(NO3)2 + H2O + CO2

 10HNO3 + 8Na → 3H2O + 8NaNO3 + NH4NO3

 NH4Cl + HNO3 → HCl + NH4NO3

 N2o5 ra hno3

 N2O5 + H2O → 2HNO3

 2HNO3 ⟶ H2O + N2O5

 Hno3 ra n2o

 8Al + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Al(NO3)3

 12HNO3 + 5Mg → 6H2O + 5Mg(NO3)2 + N2

 KCl + HNO3 → KNO3 + HCl

 Baso4 hno3 không xảy ra phản ứng

 BaSO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O + SO2

 Ba(NO3)2 + H2SO4 → 2HNO3 + BaSO4

 SO2 + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO2

 S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

 Ba + 2 HNO3 → Ba(NO3)2 + H2

 K2O + 2HNO3 → 2KNO3 + H2O

 Anilin hno3

 C6H5NH2 + HNO3 → C6H5NH3NO3

 H20 + 20HNO3 → 20H2O + 20NO2

 C3H8 + HNO3 = CO2 + NO + H2O

 cr hno3 loãng

 Cr + 4HNO3 → 2H2O + NO + Cr(NO3)3

 cr không phản ứng với hno3 đặc nguội

 3R + 4xHNO3 --> 3R(NO3)x + xNO + 2xH2O

 10HNO3 + 3I2 → 2H2O + 10NO + 6HIO3

 K + HNO3 = KNO3 + NO + N2O + H2O

 Etylamin hno3

 C2H5NH2 + HNO3 → C2H5NO3 + NH3

 HI + 2HNO3 → H2O + 2NO + HIO3

 3CO + 8HNO3 → 4H2O + 2NO + 3Co(NO3)2

 O2 ra hno3

 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

 4HNO3 → 2H2O + 4NO2 + 4O2

 Glyxin hno3

 5C2H5NO2 + 9HNO3 → 7N2 + 10CO2 + 17H2O

 20HNO3 + 3C3H8 → 22H2O + 20NO + 9CO2

 2HNO3 + K2SO4 → H2SO4 + 2KNO3

 Hno3 ra no

 Al + 4HNO3 → 2H2O + NO + Al(NO3)3

 8HNO3 + 6KI → 4H2O + 3I2 + 6KNO3 + 2NO

  

  

  

  

 Tag: no2 redox электронный баланс c+ cho td hco3 cahco32 ch3nh2 ki i2 no3 n nxoy mxoy của na2s na r bano32 ba+hno3 cr+ co nh2 hno3+o2