Bỏ túi các phương trình cần nhớ của HNO3

 2HNO3 + Na2CO3 → H2O + 2NaNO3 + CO2

 na2co3 hno3 pt ion

 CO32− + 2H+ → H2O + CO2

 Hno3 ra nh4no3

 NH3 + HNO3 → NH4NO3

 Cân bằng phương trình

 M + HNO3 ——--> M(NO3)n + NH4NO3 + H2O

 8M+10nHNO3-> 8M(NO3)n+ nNH4NO3+ 3H2O

 Nano3 ra hno3

 NaNO3 + H2SO4 -> HNO3 + NaHSO4

 Hno3 ra nano3

 NaOH + HNO3 → H2O + NaNO3

 Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

 NaCl + HNO3 → NaNO3 + HCl

 CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

 NaHCO3 + HNO3 → NaNO3 + CO2↑ + H2O

 6HCl + 2HNO3 → 3Cl2 + 4H2O + 2NO

 Hcl ra hno3

 AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3

 Au + 3HCl + HNO3 → 2H2O + NO + AuCl3

 phenol + hno3

 C6H5OH + 3HNO3 → 3H2O + C6H2OH(NO2)3

 Phenol hno3 hiện tượng xuất hiện kết tủa vàng

 C6H5OH + 3HNO3 + 6H2SO4 → C6H3(NO2)3 + 4H3O + 6HSO4

 Toluen hno3 tỉ lệ 1 3

 3HNO3 + C6H5CH3 → 3H2O + C6H2CH3(NO2)3

 toluen hno3 tỉ lệ 1 1 xúc tác H2SO4

 HNO3 + C6H5CH3 -> 3H2O + C6H5CH3(NO2)3

 Cho toluen phản ứng với hno3 đặc xúc tác h2so4 tạo ra thuốc nổ TNT

 C6H5OH + 3HNO3 → C6H2(NO2)3OH + 3H2O

 Hno3 ra h3po4

 P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

 2HNO3 + Ba(HCO3)2 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

 Benzen + hno3 tỉ lệ 1 1 xúc tác h2so4 đặc

 C6H6 + HNO3 → C6H5NO2 + H2O

 nitrobenzen hno3

 C6H5NO2 + 2HNO3 → C6H3(NO2)3 + 2H2O

 BaCO3 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + H2O + CO2↑

 baco3 hno3 pt ion

 2H+ + BaCO3 —-->Ba2 + CO2 + H2O

 2HNO3 + K2CO3 → H2O + 2KNO3 + CO2

 Bacl2 hno3 không phản ứng

 Hno3 ra h2so4

 6HNO3 + S → 2H2O + H2SO4 + 6NO2

 2H2SO4 + HNO3 → NO2 + 2HSO4− + H3O

 2HNO3 + 3H2S → 4H2O + 2NO + 3S

 2HNO3 + Pb(OH)2 → 2H2O + Pb(NO3)2

 Pb hno3 loãng

 8HNO3 + 3Pb → 4H2O + 2NO + 3Pb(NO3)2

 3PbS + 8HNO3 → 3Pb(NO3)2 + 3S + 2NO + 4H2O

 2 MnSO4 + 5 PbO2 + 6 HNO3 → 2 HMnO4 + 2 PbSO4 + 3 Pb(NO3)2 + 2 H2O

 7Pb3O4 + 2MnBr2 + 42HNO3 → 2HMnO4 + 2Br2 + 21Pb(NO3)2 + 20H2O

 PbCrO4 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + H2CrO4

 Pbs có tan trong hno3 không ? Đáp án không

 P hno3 đặc

 5HNO3 + P ⟶ H2O + 5NO2 + H3PO4

 P hno3 loãng

 5HNO3 + 3P + 2H2O → 3H3PO4 + 5NO

 3HNO3 + Na3PO4 → H3PO4 + 3NaNO3

 6HNO3 + P2O5 ⟶ 3N2O5 + 2H3PO4

 Protein hno3 tạo kết tủa màu vàng

  

  

  

  

 Tag: na2co3+hno3 no3 n hno3+ k kno3 na ca oh caoh2 cano32 ионное уравнение cao+ h20 nóng hno3+3hcl+au au+hno3+hcl– haucl4+no2+h2o dụng c6h6o c7h8 so dung dịch dư c7h8+hno3+h2so4 cộng n2o ba hco3 bahco32 bahco3 c6h6+ nitrobenzene baco3+hno3 h2s h2s+hno3 h2s+ mnbr2 pb3o4 br2 pbcl2 nguội mn mno2 loang p+ vào