Phân biệt kcl và nh4cl

 1. Từ nh4cl hãy viết phương trình điều chế kcl

 NH4Cl + KCN → KCl + NH4CN

 2. Phân biệt kcl và nh4cl

 Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt  KCl, (NH4)2SO4, NH4Cl có thể dùng

 Đáp án: dung dịch Ba(OH)2.

 (1) Không hiện tượng

 (2) tạo kết tủa trắng

 (3) tạo khí có mùi khai

 Xem thêm: amoni clorua

  

  

  

  

 Tag: +kcl nh4cl+kcl  nh4cl +kcl