Phân biệt nh4cl và nacl

 Dùng thuốc thử nào để phân biệt: NH4Cl ; NH4HSO; NaCl ; Na2SO4

   Dùng Ba(OH)2 nhận biết các dung dịch với các hiện tượng:

 –         NH4Cl xuất hiện sủi bọt khí mùi khai

   Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

 – NH4HSO4 Xuất hiện kết tủa tráng và khí mùi khai

 Ba(OH)2 + NH4HSO→ BaSO4↓ + NH3↑ + 2H2O

 – Na2SO4: Xuất hiện kết tủa trắng

    Ba(OH)2 + Na2SO→ BaSO4↓ + 2NaOH

 – Còn lại NaCl không hiện tượng

 Xem thêm: muối amoni clorua

  

  

  

  

 Tag: nh4cl+nacl +nacl ra nacl+nh4cl biệt and nh4cl+nacl