Các phương trình hóa học thường gặp của Nh4cl

 H2O + NH4Cl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl + NH3

 NH4Cl + H2O → HCl + NH4OH

 Xem thêm: nh4cl

 Phương trình nh42so4 ra nh4cl

 (NH4)2SO4 + BaCl2 → 2NH4Cl + BaSO4

 Phương trình nh4cl ra n2

 NaNO2 + NH4Cl → 2H2O + N2 + NaCl

 HCl + NH4NO3 -> HNO3 + NH4Cl

 H2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2HCl

 2NH4Cl + Na2CO3 → 2NH3 + 2NaCl + CO2 + H2O

 2NH4Cl + Mg(OH)2 → 2NH3 + 2H2O + MgCl2

 Mg + 2NH4Cl → MgCl2 + 2NH3 + H2

 MgCl2 + NH4Cl + NaH2PO4 → MgNH4PO4 + NaCl + 2HCl

 4CuO + 2NH4Cl → 3Cu + CuCl2 + N2 + 4H2O

 2NH4Cl + CaO → CaCl2 + H2O + 2NH3

 NH4OH + NH4Cl → 2NH4 + ClOH

 KNO2 + NH4Cl → N2 + 2H2O + KCl

 NaHCO3 + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3 + CO2

 2NH4Cl + 2Na → 2NaCl + 2NH3 + H2

 Na2SO4 + 2NH4Cl → (NH4)2SO4 + 2NaCl

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: nh4cl+h2o +h2o nh4cl+ naalo2+nh4cl+h2o mg+nh4cl+h2o reagent balanced equation net ionic +nh4cl naalo2+nh4cl +naalo2 nh4cl+naalo2 nh4 2so4 nh4cl- +hno3 nh4cl+hno3 hno3+nh4cl +h2so4 nh4cl+h2so4 h2so4+nh4cl na2co3+nh4cl nh4cl+na2co3 mgoh2 mgoh2+nh4cl oh 2 mg+nh4cl mgcl2+nh4cl nh4cl+mgcl2 +h20 h20 nh4cl+h20 cuo cuo+nh4cl nh4cl+cuo +cao cao nh4cl+cao cao+nh4cl nh4oh+nh4cl nh4cl+nh4oh kno2 nh4cl+kno2 kno2+nh4cl nh4cl+nahco3 nahco3+nh4cl na na+nh4cl nh4cl+na2so4 na2so4+nh4cl nh4cl + h2o