Ôn tập 6 bài axit stearic

 Bài 1: Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và triglixerit Y. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 1,56 mol CO2 và 1,52 mol H2O. Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với 0,09 mol NaOH trong dung dịch thu được glixerol và dung dịch chỉ chứa a gam hỗn hợp muối natri panmitat, natri stearat. Giá trị của a là

 Lời giải:

 

 Bài 2: Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste có chứa hai gốc axit khác nhau?

 Lời giải:

 Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic

 

 Bài 3:  Chất béo là trieste của glixerol với axit béo là phát biểu đúng hay sai

 Lời giải:

 Đúng

 Bài 4: Axit stearic không tác dụng với chất nào sau đây

 Lời giải:

 Dung dịch nước brom

 Bài 5: chất nào sau đây là axit stearic

 Lời giải:

 Axít stearic là một axít béo no có công thức: CH3-(CH2)16-COOH.

 Bài 6: axit stearic là đồng đẳng của axit axetic

 Lời giải:

 Axit stearic C17H35COOH và axit axetic đều axit no đơn chức mạch hở nên thuộc cùng dãy đồng đẳng

  

 hh e linoleic nóng oleic + cho phản ứng este các 2 3