Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic axit oleic

 Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic (có axit H2SO4 làm xúc tác) có thể thu được mấy trieste có chứa hai gốc axit khác nhau?

 Lời giải:

 Số trieste tạo bởi glixerol và n axit là

 n^2 * (n+1)/2

 → Số trieste tạo bởi glixerol và 2 axit béo axit stearic C17H35COOH và axit oleic C17H33COOH là

 2^2 * (2+1)/2 = 6

 Trong đó có 2 trieste chỉ chứa một loại gốc axit là (C17H35COO)3C3H5 và (C17H33COO)3C3H5

 Vậy chỉ có 4 trieste có chứa hai gốc axit khác nhau.

  

 Tag: nóng x gồm khi