Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ?

 Nhận xét nào dưới đây không đúng về muối amoni ?

 A. Muối amoni kém bền với nhiệt

 B. Tất cả muối amoni tan trong nước

 C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh

 D. Dung dịch của các muối amoni luôn có môi trường bazo

 Đáp án:

 Dung dịch của các muối amoni luôn có môi trường bazo

 Lý giải:

 A. Muối amoni kém bền với nhiệt

  •  Đúng. Muối amoni thường kém bền với nhiệt và dễ bị phân hủy khi nung nóng. Chẳng hạn, muối amoni như NH₄Cl khi nung sẽ phân hủy thành NH₃ và HCl.

 B. Tất cả muối amoni tan trong nước

  •  Không chính xác hoàn toàn. Hầu hết muối amoni tan tốt trong nước, nhưng không phải tất cả muối amoni đều tan trong nước. Độ tan cũng phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.

 C. Các muối amoni đều là chất điện li mạnh

  •  Đúng. Muối amoni thường là chất điện li mạnh khi tan trong nước, tạo thành các ion tương ứng. Chẳng hạn, NH₄Cl sẽ tách thành NH₄⁺ và Cl⁻ khi tan trong nước.

  

 sau nói phát biểu