8 bài tập ôn tập về ZnO

 Bài 1: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là

 Lời giải:

 4.48

 Bài 2: Hòa tan 10,55 g hỗn hợp Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu đuợc 2,24 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

 Lời giải:

 PTHH:

 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

 ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

 nZn = nH2 = 0,1mol

 →mZn = 0,1.65 = 6,5g → mZnO = 10,55 − 6,5 = 4,05g

 Bài 3: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Zn và ZnO bằng dung dịch HNO3 dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra, dung dịch thu được chứa 8g NH4NO3 và 113,4g Zn(NO3)2. Phần trăm số mol của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

 Lời giải:

 66.67%

 Bài 4: Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng cô cạn dung dịch hỗn hợp muối sunfat khan thu được có khối lượng là:

 Lời giải:

 6.81 gam

 Bài 5: zno có lưỡng tính không

 Lời giải:

 Kẽm oxit là một oxit lưỡng tính.

 Bài 6: Cho 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 90,400 gam muối sunfat trung hòa và 3,920 lít khí Z (đktc) gồm hai khí N2 và H2. Biết tỉ khối của Z so với H2 là 33/7. Phần trăm khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X gần với giá trị nào sau đây ?

 Lời giải:

 13,4%

 Bài 7: Có những chất: CuO, BaCl2 Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 loãng sinh ra: chất khí cháy được trong không khí ?

 Lời giải:

 Chất khí sinh ra cháy được trong không khí, chất đó là: hiđro

 Phương trình hóa học:

 Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 ↑

 Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 ↑

 Bài 8: Hỗn hợp X gồm Fe3O4, Cu và ZnO trong đó các chất lấy cùng số mol. Hoà tan X bằng dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch Y thu được kết tủa Z. Thành phần các chất trong Z là

 Lời giải:

 Fe(OH)2 và Cu(OH)2

  

 Tag: 55g để m 81g 30g