11 bài tập ôn tập về CH3COOH

 Bài 1: Ba chất lỏng: C2H5OH,CH3COOH,CH3NH2 đựng trong ba lọ riêng biệt. Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất trên là

 Đáp án:

 Quỳ tím

 Bài 2: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH(có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là

 Đáp án:

 4.4 gam

 Bài 3: Đun 3 gam CH3COOH với C2H5OH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 2,2 gam CH3COOC2H5. Hiệu suất của phản ứng este hóa tính theo axit là

 Đáp án:

 50%

 Bài 4: Cho dãy các chất: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là:

 Đáp án:

 Có 3 chất là: HCHO, HCOOH và HCOOCH3

 Bài 5: phương pháp hóa học khác nhau để phân biệt hai dung dịch C2H5OH và CH3COOH.

 Đáp án:

 Dùng quỳ tím axit CH3COOH làm quỳ tím hóa đỏ.

 Rượu C2H5OH không làm đổi màu quỳ tím.

 Bài 6: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng gì 

 Đáp án:

 Phản ứng giữa C2H5OH (ancol etylic) với CH3COOH (axit axetic) (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng este hóa vì tạo ra este.

 Bài 7: Nhiệt độ sôi của C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOCH3 giảm dần theo thứ tự nào

 Đáp án:

 CH3COOH > C2H5OH > CH3COOCH3 > CH3CHO

 Bài 8: Cho 45 gam CH3COOH tác dụng với 69 gam C2H5OH thu được 41,25 gam este. Hiệu suất phản ứng este hoá là

 Đáp án:

 62.5%

 Bài 9: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau là đúng?

 Đáp án:

[CH3COO-]<0.10M

 Bài 10: Ch3cooh có tác dụng với br2 không

 Đáp án:

 Chất không thể làm mất màu dung dịch Br2 là CH3COOH

 Bài 11: Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng

 Đáp án:

 AgNO3/NH3

  

  

  

 Tag: lỏng 6g 3g o2 nhận biết 9 2g cộng gì h2o c2h4-c2h5oh-ch3cooh cac2 c2h2 c2h4 45g td 69g dd 1m p + br2/p hỗn hợp x gồm