PTHH cần nhớ của glucose

 C6h12o6 là đường gì

 Nếu chỉ có công thức hóa học này thì c6h12o6 có thể là được dextrose hoặc cũng có thể là được fructose

 Số oxi hóa của c6h12o6

 C +0, O -2, H +1

 Hợp chất c6h12o6 có công thức đơn giản nhất là

 CH2O

 Các phương trình hóa học tiêu biểu của C6H12O6

 C6h12o6 + h2so4 đặc sẽ xảy ra 2 phương trình phản ứng

 C6H12O6 + H2SO4 -> 6C + 6H2O

 sau đó

 C + 2H2SO4 -> CO2 + 2SO2 + 2H2O

 C6h12o6 h2so4 đặc hiện tượng đường bị hóa đen, cột chất rắn dâng cao, có khói trắng thoát ra

 C6H12O6 + 4K2Cr2O7 + 16H2SO4 -> 6CO2 + 4K2SO4 + 4Cr2(SO4)3 + 22H2O

 C12h22o11 ra c6h12o6

 C12H22O11 + H2O -> C6H12O6 + C6H12O6

 Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7

 C6H12O6 + 12CuO → 12Cu + 6CO2 + 6H2O

 C6H12O6 + NaOH → C6H11O6 + Na + H2O

 5C6H12O6 + 36H2SO4 + 24KMnO4 → 66H2O + 24MnSO4 + 12K2SO4 + 30CO2

 C6H12O6 + Na -> C6H10O6Na + H2

 C6H12O6 + 2HCl → C6H12O5 + H2O + 2Cl

 C6H12O6 lên men -> 2CO2 + 2C2H5OH

 C2H5OH lên men -> CH3COOH + H2O

 24HNO3 + C6H12O6 → 6CO2 + 24NO2 + 18H2O

 Hcho ra c6h12o6

 HCHO → C6H12O6 (xúc tác Ca(OH)2)

 C6H12O6 + 12 KNO3 → 6 CO2 + 6 H2O + 12 KNO2

  

 Tag: kmno4 loãng nóng dụng với c6h12o6+k2cr2o7+h2so4 k2cr2o7 c6h12o6+cuo cuo kmno4+naoh+c6h12o6 c6h12o6+na hcl ch3cooh+c6h12o6 enzim oxidation number state of in hno3 glucose what is balanced equation boiling point diagram empirical formula electrolyte enthalpy formation