Ôn tập về vinyl axetat

 Bài 1: Phản ứng Phản ứng trùng hợp Vinyl axetat hay vinyl axetat ra poli vinyl axetat hoặc CH3COOCH=CH2 ra [-CH(OOCCH3)-CH2-]n thuộc loại phản ứng trùng hợp

 Lời giải:

 

 Điều kiện phản ứng

 – Nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp.

 Cách thực hiện phản ứng

 – Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và xúc tác thích hợp, các phân tử vinyl axetat kết hợp lại với nhau thành phân tử có mạch rất dài và phân tử khối lớn là poli vinyl axetat.

 Hiện tượng nhận biết phản ứng

 – Sản phẩm thu được có mạch rất dài và phân tử khối lớn.

 Bài 2: vinyl axetat có làm mất màu nước brom không ?

 Lời giải:

 Vinyl axetat có nối đôi, có thể làm mất màu dung dịch brom.

 CH3COOCH=CH2 + Br2 -> CH3COOCHBrCH2Br

 Bài 3: Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được chất gì

 Lời giải:

 Axit axetic và andehit axetic

 Bài 4: etyl axetat có phản ứng tráng bạc không

 Lời giải:

 Etyl axetat: CH3COOC2H5 → không có phản ứng tráng bạc.

 Bài 5: Viết phương trình vinyl axetat + h2

 Lời giải:

 CH3COoCH=CH2 + H2 -> CH3COOCH2CH3

 Bài 6: Cho các este: vinyl axetat, vinyl benzoat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat . Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng của axit và ancol tương ứng (có H2SO4 đặc làm xúc tác) là:

 Lời giải:

 Các este thỏa mãn là: etyl axetat (C2H5OH + CH3COOH); isoamylaxetat ( (CH3)2CH-CH2-CH2-OH + CH3COOH) ; anlyl axetat (CH2=CH-CH2OH + CH3COOH)

 Bài 7: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5), benzyl axetat (6). Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

 Lời giải:

 Có 4 chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là: etyl fomat (1), triolein (3), metyl acrylat (4), benzyl axetat (6).

 Phương trình phản ứng:

 (1) HCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH

 (2) CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

 (3) (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3

 (4) CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH

 (5) CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

 (6) CH3COOCH2C6H5 + NaOH → CH3COONa + C6H5CH2OH

 Bài 8: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam H2O. Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là

 Lời giải:

 

 Bài 9: Viết phương trình vinyl axetat + o2

 Lời giải:

 2CH3COOC2H3 + 9O2 -> 8CO2 + 6H2O

 Bài 10: vinyl axetat có tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag

 Lời giải:

 Không, Các chất có nhóm -CHO có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

 Bài 11: Cho vinyl axetat tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thu được 14,7 gam muối và m gam chất hữu cơ X. Giá trị của m là

 Lời giải:

 CH3COOCH=CH2 + KOH -> CH3COOCH=CH2 + KOH

 ->nCH3CHO = nCH3COOK = 0.15

 -> mCH3CHO = 6.6 gam

 Bài 12: thủy phân vinyl axetat trong môi trường kiềm

 Lời giải:

 CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO ⇒ thu được anđehit.

 Bài 13: Poli (vinyl axetat) (PVA) được dùng để chế tạo sơn, keo dán. Monome dùng để trùng hợp PVA là

 Lời giải:

 Poli (vinyl axetat) (PVA) được điều chế từ monome: vinyl axetat CH3COOCH=CH2

 Bài 14: Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat gồm natri axetat và chất nào sau đây

 Lời giải:

 CH3COOCH = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO.

 Bài 15: vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào

 Lời giải:

 CH3COOC2H3

 gương agno3 nh3 hcl