Ôn tập về KCL với 8 câu hỏi sau

 Câu 1: Cho các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa. Các dung dịch có pH > 7 là

 Lời giải:

 Dãy dung dịch các chất có pH > 7 gồm: Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.

 Câu 2: Các phương trình phổ biến của KCL

 2KCl + Na2CO3 → K2CO3 + 2NaCl

 HNO3 + KCl → KNO3 + HCl

 2H2SO4 + 4KCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + 2K2SO4 + MnCl2

 2KClO3 → 2KCl + 3O2 (Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: MnO2)

 KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl (↓)

 2KCl + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbCl2 (Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.)

 2KI + 2FeCl3 ⟶ 2FeCl2 + I2 + 2KCl

 kcl na2so4 có phản ứng không, đáp án là KHÔNG

 Nahco3 + kcl không phản ứng với nhau

 na + kcl không phản ứng với nhau

 2 KCl  + Ba(OH)2  → 2 KOH  + BaCl2

 K2CO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O

 H2O + KCl + NH3 → KOH + NH4Cl

 Ca(OH)2 + 2 KCl → CaCl2 + 2 KOH

 K2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2KCl

 cacl2 ra kcl

 K2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2KCl

 Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl

 H2O + KCl → H2 + KClO3

 br2 + kcl -> không xảy ra phản ứng

 4 CuSCN + 7 KIO3 + 14 HCl → 7 ICl + 4 HCN + 4 CuSO4 + 7 KCl + 5 H2O

 NH4Cl + KOH → KCl + NH3 + H2O

 cucl2 ra kcl

 2 K + CuCl2 → Cu + 2 KCl

 2 KClO3 + 3 C → 2 KCl + 3 CO2

 MgCl2 + K2SO4 → 2KCl + MgSO4

 khco3 ra kcl

 HCl + KHCO3 → H2O + KCl + CO2

 Câu 3: Cho 26,6 gam hỗn hợp KCl và NaCl hòa tan vào nước để được 500 gam dung dịch. Cho dung dịch trên tác dụng vừa đủ với AgNO3 thì thu được 57,4 gam kết tủa. Thành phần phần trăm theo khối lượng của KCl và NaCl trong hỗn hợp đầu là:

 Lời giải:

 Gọi nKCl = x mol; nNaCl = y mol

 => mhỗn hợp = 74,5x + 58,5y = 26,6  (1)

 KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

 x              →         x

 NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

 y             →          y

 mkết tủa = mAgCl => 143,5 (x+y) = 57,4   (2)

 Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol;  y = 0,2 mol

 => m­KCl = 14,9 gam;  mNaCl = 11,7 gam

 => %KCl = 56%; %NaCl = 44%

 Câu 4: kcl là axit hay bazo

 Lời giải:

 muối trung tính

 Câu 5: Phân biệt ba loại phân bón: KCl, NH4NO3, Ca(H2PO4)2.

 Lời giải:

 – Lấy mẫu thử và đánh dấu

 – Cho Ca(OH)2 vào các mẫu thử

 + Mẫu thử có mùi khai chất ban đầu là NH4NO3

 2NH4NO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2NH3 + H2O

 + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng chất ban đầu là Ca(H2PO4)2

 2Ca(OH)2 + Ca(H2PO4)2 →→ Ca3(PO4)2 + H2O

 + Mẫu thử không hiện tượng chất ban đầu là KCl

 Câu 6: Nhận biết 4 lọ không có nhãn đựng riêng biệt các muối : KF, KCl, KBr, KI.

 Lời giải:

 Lấy một ít muối trong mỗi lọ đem hoà tan vào nước được các dung dịch riêng biệt.

 Dung dịch nào tác dụng được với Br2 hoặc nước brom tạo ra tinh thể có màu đen tím, đó là dung dịch KI.

 Br2 + 2KI → 2KBr + I2

 Những dung dịch còn lại, dung dịch nào tác dụng được với Cl2 tạo ra dung dịch có màu vàng nâu (màu của Br2 tan trong nước), đó là dung dịch KBr.

 Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2

 Hai dung dịch còn lại là KF và KCl : cho tác dụng với dung dịch AgNO3, dung dịch nào tạo kết tủa trắng, đó là dung dịch KCl.

 KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

 Dung dịch còn lại là KF.

 Câu 7: Điều chế kim loại K bằng phương pháp nào ?

 Lời giải:

 Điều chế kim loại K bằng phương pháp: Điện phân KCl nóng chảy

 Câu 8: ph của kcl là bao nhiêu ?

 Lời giải:

 môi trường trung tính, pH = 7.

  

  

  

  

  

 Tag: na2co3+kcl số o2 ag electrode pb no3 pbno32 fecl3 fecl2 kscn fe scn benzen c6h6 pt ion baoh2 oh is an acid or base mba ca h2po4 cách k2co3-kcl caoh2 mấy