Ôn tập các phương trình hóa học kmno4

 Bài 1: Anken A phản ứng hoàn toàn với dung dịch KMnO4 được chất hữu cơ B có MB = 1,81MA. CTPT của A là:

 Lời giải:

 CTPT của anken A: CnH2n; chất hữu cơ B: CnH2n+2O2

 3CnH2n + 2KMnO4  + 4H2O → 3CnH2n+2O2 + 2MnO2 ↓+ 2KOH

 MB = 1,81 MA <=> 14n + 34 = 1,81.14n => n = 3

 Bài 2: Cho 23,7 gam KMnO4 phản ứng hết với dung dịch HCl đặc (dư), thu được V lít khí Cl2 (đktc). Giá trị của V là

 Lời giải:

 8.40

 Bài 3:  Ôn tập các phương trình hóa học kmno4

 C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2 + H2O

 Benzen có tác dụng với kmno4 không ?

 benzen không tác dụng với kmno4

 c6h6 + kmno4 -> không xảy ra phản ứng

 Propilen kmno4

 3CH2=CH–CH3 + 4H2O + 2KMnO4 —>  3OH-CH2–CH(OH)– CH3 + 2MnO2 + 2KOH (nhiệt độ)

 5 CH3CH2OH + 4 KMnO4 + 6 H2SO4 → 5 CH3COOH + 4 MnSO4 + 2 K2SO4 + 11 H2O

 5C6H12O6 + 36H2SO4 + 24KMnO4 → 66H2O + 24MnSO4 + 12K2SO4 + 30CO2

 2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

 5C2H4 + 2H2O + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5C2H4(OH)2

 8H2SO4 + 5K2S + 2KMnO4 → 8H2O + 2MnSO4 + 5S + 6K2SO4

 8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaBr → 5Br2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

 3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 --> 3OH-CH2-CH2 – OH + 2MnO2 + 2KOH

 3C6H5-CH=CH2 + 10KMnO4 → 3C6H5COOK + 3K2CO3 + 10MnO2 + KOH + 4H2O

 2KMnO4 + 5K2SO3 + 6KHSO4 → 3H2O + 2MnSO4 + 9K2SO4

 Ankin tác dụng với kmno4

 6C3H4 + 16KMnO4 -> 6CH3COOK + CO2 + 5K2CO3 + 16MnO2 + 5H2O

 10 C3H4 + 8 KMnO4 + 12 H2SO4 → 15 CH3COOH + 8 MnSO4 + 4 K2SO4 + 2 H2O

 3CH≡CCH3 + 8KMnO4 + KOH -> 3CH3COOK + 8MnO2 + 3K2CO3 + 2H2O

 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

 Propen kmno4

 3CH2=CH–CH3 + 4H2O + 2KMnO4 --> 3OH-CH2–CH(OH)– CH3 + 2MnO2 + 2KOH

 H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3K2SO4

 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5K2SO3 → 3H2O + 2MnSO4 + 6K2SO4

 Etylbenzen kmno4

 22KMnO4 + 10C8H10 → 3CH4 + 22KOH + 22MnO2 + 11C7H6O2

 8H2SO4 + 10KI + 2KMnO4 → 8H2O + 5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4

 CH4 + H2O + KMnO4 -> không phản ứng

 24H2SO4 + 6KMnO4 + 10FeCl3 → 15Cl2 + 5Fe2(SO4)3 + 24H2O + 6MnSO4 + 3K2SO4

 8H2SO4 + 2KMnO4 + 10NaCl → 5Cl2 + 8H2O + 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4

 Phương trình phân hủy kmno4

 2KMnO4 → K2MnO4+ MnO2 + O2

 C2H5OH + KMnO4 + H2SO4 => CH3CHO + MnSO4 + K2SO4 + H2O

 C2h5oh kmno4 h2so4 hiện tượng mất màu dung dịch màu tím

 2KMnO4 + 16HBr → Br2 + 8H2O + 2KBr + 2MnBr2

 2KMnO4 + Na2SO3 + 2NaOH → H2O + Na2SO4 + K2MnO4 + Na2MnO4

 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

 5CH3CHO + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5CH3COOH + 2MnSO4 + 1K2SO4 + 3H2O

 3 CH3CHO + 2 KMnO4 + H2O → 3 CH3COOH + 2 MnO2 + 2 KOH

 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5KNO2 → 3H2O + 5KNO3 + 2MnSO4 + K2SO4

 2KMnO4 + 10KCl + 8H2SO4 → 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5Cl2 + 8H2O

 5HNO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5HNO3 + 3H2O

 2 KMnO4 + 3 H2C2O4 → 3 H2O + 5 CO2 + 2 MnO2 + K2CO3

 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5NaNO2 → 3H2O + 2MnSO4 + 5NaNO3 + K2SO4

 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5H2C2O4 → 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2

 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

 2KClO3 → 2KCl + 3O2

 5 C4H8 + 8 KMnO4 + 12 H2SO4 → 10 CH3COOH + 8 MnSO4 + 4 K2SO4 + 12 H2O

 Isopren kmno4

 CH3-C≡C-CH2-CH3 + 2KMnO4 → CH3CH2COOK + CH3COOK+ 2MnO2↓

 10 Fe  + 6 KMnO4  + 24 H2SO4  → 6 MnSO4  + 5 Fe2(SO4)3  + 3 K2SO4  + 24 H2O

 C2H2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 4H2O + 2MnSO4 + 2K2SO4 + 2CO2

 5Na2SO3 + 2KMnO4 + 6KHSO4 → 5Na2SO4 + 4K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O

 toluen kmno4 h2so4 -> không phản ứng

  

  

  

  

  

 Tag: c6h5ch3+kmno4+h2so4 kali pemanganat axit sunfuric đun nóng cộng benzene c3h6 ch2 ch2ch2 c6h5ch c6h5-ch c6h5chch2 c6h5ch2ch3 c6h5ch2ch2ch3 c6h5ch2oh k2so3 khso4 oxi bằng fe2 so4 fe2so43 fe2+ chuẩn độ fe2o3 fe2so4 h+ titration of with k2so3+kmno4+h2so4 c8h10 ki ki+kmno4+h2so4 trong môi trường kiềm wiki wikipedia i2 fecl3 nacl nacl+kmno4+h2so4 naoh hbr mnbr2 kbr redox giải thích so2 metodo algebraico ch3cho+kmno4+h2o kno2 kno2+kmno4+h2so4 kcl kcl+kmno4+h2so4 hno2 hno3 xác định nồng nano2 nano2+kmno4+h2so4 nano3 kclo3 và c5h8 fe nabr k2s k2s+kmno4+h2so4 s c2h4 gì c6h12o6 ch-ch3 ch3-ch ch ch3ch2cho ch3chch2 ch3ch2ch2oh