Ôn tập các bài tập về CuSO4.5H2O

 Bài tập 1: Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A. Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

 Lời giải:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

 nFe = nCuSO4 = 0,232 mol.

 mFe = 0,232 x 56 = 12,992g.

 Xem thêm: cuso4.5h2o

 Bài tập 2: Hòa tan 12,5 gam tinh thể CuSO4.5H2O trong nước thành 200 ml dung dịch . Tính nồng độ mol các ion trong dung dịch thu được .

 Lời giải:

 nCuSO4. 5H2O = 12,5/250 = 0,05 (mol)

 CuSO4.5H2O → Cu2+ + SO42- + 5H2O

 0,05                0,05      0,05                                   (mol)

[ Cu2+] = [SO42-] = 0,05/0,2 = 0,25 (M)

 Bài tập 3: Hoà tan 25 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch. Cho dần mạt sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam ?

 Lời giải:

 Tăng 0.08 gam

 Bài tập 4: Hòa tan 50 gam tinh thể CuSO4.5H2O vào 200 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được dung dịch X. Đem điện phân dung dịch X (các điện cực trơ) với cường độ dòng điện 1,34A trong 4 giờ. Khối lượng kim loại thoát ra ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (ở đktc) lần lượt là (Biết hiệu suất điện phân là 100 %)

 Lời giải:

 6.4 gam và 1.792 lít

 Bài tập 5: Hoà tan 100g cuso4.5h2o vào 400gam dung dịch cuso4 4%. Tìm nồng độ phần trăm của dung dịch thu đc

 Lời giải:

 nCuSO4.5H2O=100/250 = 0,4(mol)

 => nCuSO4(tinh thể)=0,4(mol)

 mCuSO4(ban đầu)= 16(g)

 => Tổng mCuSO4= 80(g)

 mddCuSO4= 100+400=500(g)

 => C% dd CuSO4 = (80/500)*100%= 16%

 Bài tập 6: Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O và bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế 500 gam dung dịch CuSO4 8%?

 Gợi ý giải:

 Gọi mCuSO4.5H2O = x gam; mCuSO4 4% = y gam.

 Lập hệ PT để tìm x và y dựa vào:

 + Khối lượng dung dịch CuSO4 8%.

 + Lượng chất tan có trong dung dịch CuSO4 8%.

 Bài tập 7: Nêu phương trình

  •  đồng 2 sunfat tác dụng với sắt
  •  đồng sunfat tác dụng với natri hidroxit

 Gợi ý giải:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

 CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + Na2SO4

  

  

  

  

  

 Tag: 58 5g 25g 50g 400g nuôi số sunphat chuẩn bị naoh