Ôn tập bài tập về phenyl axetat

 Bài 1: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dun?

 Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là ?

 Bài làm

 các chất theo tên trong X lần lượt có cấu tạo là CH3COOC6H5;

 C6H5COOCH3; HCOOCH2C6H5; C2H5OOCCOOC6H5.

 Thủy phân: 36,9 gam X + 0,4 mol NaOH → m gam muối + 10,9 gam Y + H2O.

 cần nhìn rõ tỉ lệ: este thường este + 1.NaOH → muối + 1.ancol đơn chức.

 TH este của phenol: RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

 ⇒ ||⇒ rút ra: TH este của phenol nNaOH = 2nH2O; este thường có nNaOH = nancol đơn chức.

 Y gồm các ancol đơn chức, 1OH + 1Na → 1ONa + ½.H2↑ ||⇒ nY = 2nH2 = 0,2 mol.

 ⇒ nNaOH phản ứng với este của phenol = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol ⇒ nH2O tạo bởi este phenol = 0,1 mol.

 ||⇒ BTKL cho phản ứng thủy phân có mmuối = 36,9 + 0,4 × 40 – 10,9 – 0,1 × 18 = 40,2 gam.

 Bài 2: Hỗn hợp gồm phenyl axetat và metyl axetat có khối lượng 7,04 gam thủy phân trong NaOH dư, sau phán ứng thu được 9,22 gam hỗn hợp muối. % theo khối lượng của hai este trong hỗn hợp ban đầu là:

 Bài làm:

 Đặt số mol phenyl axetat và metyl axetat lần lượt là x và y

 Khi thủy phân thu được x+y mol CH3COONa và x mol C6H5ONa

 Ta có hệ phương trình sau:

 136x + 74y = 7.04

 196x + 82y = 9.22

 => x = 0.03, y = 0.04

 mCH3COOC6H5 = 4.08 => %mCH3COOC6H5 = 57.95%

 Bài 3: Hỗn hợp X gồm phenyl axetat và axit axetic có tỉ lệ mol tương ứng là 1: 2. Cho 0,3 mol hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với dung dịch hỗn hợp KOH 1,5M, NaOH 2,5M thu được x gam hỗn hợp muối. Giá trị của x là:

 Bài làm:

 nCH3COOC6H5 : 0,1 và n CH3COOH : 0,2 mol

 Gọi số mol của KOH = 1,5x và NaOH = 2,5x

 ∑ nOH­- = 2n CH3COOC6H5 + n CH3COOH = 0,4 (mol)

 => 4x = 0,4 <=> x = 0,1

 => nKOH = 0,15 (mol); nNaOH = 0,25 (mol)

 BTKL: mX + mhh kiềm = mmuối + mH2O

 => m­muối = 0,1. 136 + 0,2. 60 + 1,5.0,1.56 + 2,5.0,1.40 – (0,1 + 0,2).18 = 38,6 (g)

 Bài 4: Trộn 13,6 gam phenyl axetat với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hòan toàn cô cạn dung dịch được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

 Bài làm:

 n este = 0,1 mol

 CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O

 =>n NaOH dư = 0,25 – 0,2 = 0,05 mol

 =>m rắn = m NaOH + m CH3COONa + m C6H5ONa = 21,8g

 hh 250ml