Ôn tập bài tập axit acetic

 Axit axetic băng là gì

 Axit axetic băng là axit axetic không pha loãng. Do axit axetic băng đậm đặc nên tính ăn mòn của nó rất cao

 Zncl2 trong acid acetic băng

 ZnCl2 + 2CH3COOH → Zn(CH3CO2)2 + 2HCl

 Bài 1: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) tác dụng được với dung dịch

 Đáp án:

 NaOH

 Bài 2: Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2NCH2COOH) phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muố thu được là:

 Đáp án:

 Phản ứng: H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH.

 nH2NCH2COOH = 0,1 mol ⇒ mmuối = 0,1 × (75 + 36,5) = 11,15 gam.

 Bài 3: axit amino axetic không tác dụng với chất

 Đáp án:

 NaCl

 Bài 4: Ancol etylic ra axit axetic

 Đáp án:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

 Bài 5: phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic, (axit axetic + ancol etylic)

 Đáp án:

 Phản ứng este hóa giữa ancol etylic (C2H5OH) và axit axetic (CH3COOH) tạo thành sản phẩm có tên gọi là etyl axetat (CH3COOC2H5)

 CH3COOH + C2H5Oh -> CH3COOC2H6 + H2O

 Bài 6: Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic, xenlulozơ. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

 Đáp án:

 Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở đây hoặc phải có gốc COOH là axit, hoặc phải có ít nhất 2 nhóm OH ở 2 cacbon liền kề trở lên, do đó các chất thỏa mãn gồm axit axetic, glixerol, glucozơ.

 Bài 7: Đun 12 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc xúc tác). Đến khi phản ứng kết thúc thu được 11 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

 Đáp án:

 62.5%

 Bài 8: Đun nóng 24 gam axit axetic với lượng dư ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 26,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

 Đáp án:

 75%

 Bài 9: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

 Đáp án:

 Phương trình hóa học:

 CH3COOH + C2H5OH  ⇄ CH3COOC2H5 + H2O

 Ta có: n axit = 45/60 = 0,75 mol ; n ancol = 69/46 = 1,5 mol ; n este = 41,25/88 = 0,46875 mol

 ⟹ Hiệu suất tính theo axit CH3COOH.

 Theo phương trình: n axit phản ứng = n este = 0,46875mol

 H=0,46875 / 0,75 * 100 = 62,5%

 Bài 10: Mối liên hệ giữa etilen rượu etylic và axit axetic

 Đáp án:

 

 Bài 11: axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây

 Đáp án:

 Axit axetic (CH3COOH) không phản ứng với kim loại đồng (Cu)

 Bài 12: axit axetic ra etyl axetat

 Đáp án:

 CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

 Bài 13: Hoàn thành chuỗi phương trình sau: Tinh bột —> glucozo —> rượu etylic —> axit axetic —-> etyl axetic

 Đáp án:

 (-C6H10O5-)n + nH2O => (H2SO4đ,to) nC6H12O6

 C6H12O6 => (men rượu,to) 2CO2 + C2H5OH

 C2H5OH + O2 => (men giấm) CH3COOH + H2O

 CH3COOH + C2H5OH => (H2SO4đ,to) <pứ hai chiều> CH3COOC2H5 + H2O

 Bài 14: nhận biết rượu etylic axit axetic và etyl axetat

 Đáp án:

 – Trích thành mẫu thử nhỏ, đánh số

 – Cho giấy quì tím vào 3 mẫu thử

 + Mẫu thử làm quì tím hóa đỏ -> Axit Axetic. Nhận ra được axit axetic

 + Mẫu thử làm quì tím hóa xanh -> NaOH . Nhận ra được NaOH

 + Không đổi màu quì tím -> rượu etylic và elyl axetat

 – Cho Na vào hai mẫu thử còn lại

 + Mẫu thử thấy xuất hiện bọt khí -> rượu etylic. Nhận ra được rượu etylic

 C2H5OH + Na —-> C2H5ONa + 1/2H2

 + Không có hiện tượng gì là etyl axetat

 Bài 15: Đun 12,00 gam axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

 Đáp án:

 n CH3COOH = 15/60 = 0.2

 n C2H5OH = 0.3 => n este = n axit

 m CH3COOC2H5 = 0.2 * 88 = 17.6 gam

 H = 11/17.6 * 100 = 62.5%

 Bài 16: Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng với vừa đủ dung dịch 30 ml NaOH 1M. Giá trị của m là :

 Đáp án:

 X gồm CH3COOH và HCOOCH3 có M = 60

 TQ : RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

 Mol 0,03 <- 0,03

 => mX = 1,8g

 Bài 17: metyl fomat có nhiệt độ sôi thấp hơn axit axetic

 Đáp án:

 Đúng

  

  

  

 Tag: g 12g 24g bởi 45g 69g fomic andehit 1ml 6g quan từ sang etanol 8 dun voi