20 bài tập ôn tập axit acetic

 Bài 1: Dãy chất tác dụng với axit axetic là

 Lời giải:

 CuO, Ba(OH)2, Zn, Na2CO3, C2H5OH

 Bài 2: axit axetic tác dụng được với dung dịch nào

 Lời giải:

 CH3COOH  +  C2H5ONa  \rightarrow CH3COONa  + C2H5OH

 2CH3COOH  + (NH4)2CO3  \rightarrow 2CH3COONH4  +  CO2  + H2O

 CH3COOH  + C6H5ONa  \rightarrow CH3COONa  + C6H5OH

 Bài 3: axit axetic tác dụng với kẽm giải phóng khí

 Lời giải:

 Zn + 2CH3COOH -> (CH3COO)2Zn + H2

 Bài 4: axit axetic tác dụng với naoh

 Lời giải:

 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

 Bài 5: axit axetic tác dụng với cu(oh)2

 Lời giải:

 2CH3COOH + Cu(OH)2 -> (CH3COO)2Cu + H2O

 Bài 6: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam ancol etylic có mặt H2SO4 đặc. Khối lượng este thu được khi hiệu suất phản ứng 60% là

 Lời giải:

 nCH3COOH = 0,5 mol ; nC2H5OH = 2 mol

 CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

 => Ancol dư , axit hết

 => neste = nCH3COOH

 H% = 0,5.60% = 0,3 mol

 => mCH3COOC2H5 = 26,4g

 Bài 7: axit axetic có tác dụng với hcl không

 Lời giải:

 CH3COOH không tác dụng được với HCl

 Bài 8: Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 46 gam rượu etylic thu được 27,5 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hóa xảy ra là

 Lời giải:

 hiệu suất=62,5%

 Giải thích các bước giải:

 CH3COOH + C2H5OH —H2SO4 đặc, to —> CH3COOC2H5 + H2O

 Ta có: nCH3COOH=30/60=0,5 mol; nC2H5OH=46/46=1 mol

 Vì nC2H5OH > nCH3COOH -> C2H5OH dư

 -> hiệu suất tính theo CH3COOH

 mCh3COOC2H5=27,5 -> nCH3COOC2H5=27,5/88=0,3125 mol

 =nCH3COOH phản ứng

 -> hiệu suất=0,3125/0,5=62,5%

 Bài 9: rượu etylic ra axit axetic

 Lời giải:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

 Bài 10: luyện tập rượu etylic axit axetic và chất béo

 Lời giải:

 

 Bài 11: Hãy phân biệt bằng phương pháp hóa học: Nước, rượu etylic, axit axetic, muối ăn.

 Lời giải:

 Trích

 – Cho quỳ tím lần lượt vào từng chất :

 + Hóa đỏ : axit axetic

 – Các chất còn lại đem đốt :

 + Cháy : rượu etylic

 Hai chất còn lại nhỏ lên tấm kính trong suốt sau đó đem nung :

 + Bay hơi hết : nước

 + Còn lại cặn trắng : muối ăn

 Bài 12: axit axetic + rượu etylic ( axit axetic + etanol )

 Lời giải:

 C2H5OH + CH3COOH → H2O + CH3COOC2H5

 Bài 13: nhận biết rượu etylic axit axetic và glucozo

 Lời giải:

 – Bước 1 của một bài toán nhận biết là trích mẫu thử và đánh số thứ tự (1), (2), (3). Đối với mẫu thử là chất khí thì khi tiến hành các thí nghiệm nhận biết, ta sục trực tiếp khí luôn nên không cần trích dẫn mẫu thử.

 – Bước 2: Tìm các thuốc thử phù hợp. Ví dụ ở bài toàn này:

 + Sử dụng quỳ tím ẩm (dù cho mẫu thử là dung dịch thì các em cũng nhớ thêm từ ẩm vào nhé, tránh bị bắt bẻ ấy mà) ⇒ Qùy hóa hồng ⇒ Mẫu thử là Axit Axetic.

 + Dung dịch bạc nitrat trong amoniac ⇒ Xuất hiện kết tủa trắng ⇒ Dung dịch Glucozơ

 – Bước 3: Giải thích

 Ở bước này thì cần viết các phương trình hóa học, cân bằng phản ứng và giải thích khí không màu là khí gì, kết tủa là của chất nào, … Ví dụ như ở bài này thì kết tủa trắng sinh ra chính là Ag.

 Bài 14: Cho 7,6g hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng hết với Na thu được 1,68lit khí h2 (dktc)

 a. Viết các pthh

 b. Tính % khối lượng có trong hỗn hợp đầu

 Lời giải:

 Giải thích các bước giải:

 Gọi nC2H5OH = a mol ; nCH3COOH = b mol

 ⇒ 46a + 60b = 7,6 (1)

 PTHH :

 C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

 a                                                 0,5a (mol)

 CH3COOH + Na → CH3COONa + 1/2 H2

 b                                                       0,5b (mol)

 ⇒ nH2 = 0,5a + 0,5b = 1.68 / 22.4 = 0.075 (2)

 Từ (1) và (2) suy ra : a = 0,1 ; b = 0,05

 ⇒ %mC2H5OH = 0.1 * 46 / 7.6 * 100 = 60.53%

 ⇒ %mCH3COOH = 100% – 60,53% = 39,47%

 Bài 15: so sánh rượu etylic và axit axetic

 Lời giải:

 – Giống nhau:

 + Đều là hợp chất hữu cơ, thuộc loại dẫn xuất hidrocacbon.

 + Đều tham gia phản ứng cháy.

 + Đều tác dụng với Na, K

 + Đều tan vô hạn trong nước.

 – Khác nhau:

 + Nhiệt độ sôi của axit axetic cao hơn rượu etylic.

 + Axit axetic làm quỳ tím hoá đỏ; tác dụng với kim loại đứng trước H: Mg, Zn, Fe…;

 tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối của axit yếu hơn như axit cacbonic.

 Bài 16: etanol ra axit axetic

 Lời giải:

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

 Bài 17: hãy phân biệt các chất lỏng sau : Etanol , Glixerol ,phenol , Axit axetic , dung dịch anđehit axetic

 Lời giải:

 Trích mẫu thử

 Cho quỳ tím vào các mẫu thử

 – hóa đỏ là axit axetic

 Cho đồng II hidroxit vào mẫu thử còn :

 – mẫu thử tan thành dung dịch xanh lam là glixerol

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5O(OH)2]2Cu + 2H2O

 Cho dung dịch brom vào mẫu thử còn lại :

 – tạo kết tủa trắng là phenol

 Bài 18: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hidroxit. Số cặp tác dụng được với nhau là:

 Lời giải:

 Các phản ứng xảy ra như sau:

 C6H5OH + NaOH -> C6H5ONa + H2O

 CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

 CH3COOH + NaOH -> CH3COONa + H2O

 CH3COOH + C6H5ONa -> CH3COONa + C6H5OH

 Bài 19: Đun một lượng dư axit axetic với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến khi phản ứng dừng lại thu được 11,0 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là bao nhiêu ?

 Lời giải:

 CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

 n muối = 11/88 = 0.125

 n C2H5OH = 0.3

 H = 0.125 / 0.3 = 41.67%

 Bài 20: đun nóng 24 gam axit axetic với 27,6 gam etanol ( có H2SO4, xt) sau phản ứng thu được 22 gam este. tính hiệu suất phản ứng.

 Lời giải:

 n-CH3COOH=0,4 ; n-C2H5OH=0,6 —-> n-CH3C00C2H5 = 0,4

 Nhưng thực tế n-CH3COOC2H5 = 0,25

 --> H = 62,5%

  

  

 Tag: cuoh2 đây 30g 92g bazo agno3 46g saccarozo dầu về violet 48 oxi andehit metanol 8 gồm metan- axetilen- etilen- etanol- 24g tổng