Ôn tập ancol và phenol

Phenol có phải là ancol không

 Phenol không phải ancol

 Phân biệt ancol và phenol như thế nào ? Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (-OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. – Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen. Phân tử phenol cấu tạo gồm 2 phần: Gốc phenyl (-C6H5) và nhóm chức hydroxyl (-OH).

Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với chất nào ?

 C6H5OH + Na -> C6H5ONa + 1/2H2

 C2H5OH + Na -> C2H5ONa + 1/2H2

So sánh tính axit của phenol và ancol

 Phenol và Ancol đều là hợp chất có tính axit. Tuy nhiên, sức axit của hai chất này khác nhau.

 Phenol có sức axit cao hơn so với ancol. Phenol có một nhóm hidrocacbon -OH nên nó có thể tạo ra một độ pH thấp hơn so với ancol. Phenol còn có khả năng làm tan và giải phóng năng lượng rất mạnh, giúp nó trở nên tồn tại dưới dạng dầu hoặc axit.

 Ancol, trong khi đó, có sức axit thấp hơn so với phenol. Ancol là một alcohol với một nhóm hidrocacbon -OH nên nó có độ pH cao hơn so với phenol. Ancol là một hợp chất rất tốt cho việc làm mềm và tạo màng bảo vệ cho da.

 Kết luận phenol có tính axit mạnh hơn ancol

Tính chất hóa học của ancol và phenol

 Phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm OH ancol (phản ứng đặc trưng của Ancol)

 – Tính chất chung của ancol:

 2ROH + Na → 2RONa + H2

 – Tính chất đặc trưng của glixerol:

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

 (ĐK: muốn tác dụng với Cu(OH)2 phải có 2 nhóm -OH trở lên liền kề nhau)

 → Phản ứng này dùng để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có 2 nhóm OH cạnh nhau trong phân tử.

 Phản ứng thế nhóm OH

 Phản ứng tách nước (phản ứng đêhidrat hoá)

 Phản ứng oxi hoá

Các dạng bài tập ancol phenol

  •  Dạng 1: Bài tập tìm công thức phân tử rượu phenol
  •  Dạng 2: Phản ứng của rượu với kim loại kiềm
  •  Dạng 3: Phản ứng tách nước của rượu và hợp nước của anken

 chi tiết: https://vndoc.com/bai-tap-tong-hop-ancol-phenol-85873

 Ôn tập 2 bài tập ancol phenol

 Bài 1 Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư, thấy có 3,36 lít khí H; (dktc). Nếu cũng cho m gam hỗn hợp X trên tác dụng với dung dịch NaOH thấy có 100ml dung dịch NaOH IM phản ứng.

 a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

 b) Tính m.

 Lời giải

 a) Phương trình phản ứng

 C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2 H2

 C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2 H2

 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

 b)

 nH2 = 3,36 / 22,4 = 0,15(mol) → 0,5a + 0,5b = 0,15 (1)

 nNaOH = 0,1.1 = 0,1 (mol)

 →nC6H5OH = nNaOH = 0,1(mol) = a

 Thay vào (1) → 0,5.0,1 + 0,5b = 0,15 → b = 0,2 (mol)

 →m = mC6H5OH + mC2H5OH = 0,1.94 + 0,2.46 = 18,6(g)

 Bài 2: X là hỗn hợp gồm phenol và ancol đơn chức A. Cho 25,4 gam X tác dụng với Na (dư) được 6,72 lít H2 (ở đktc). A là

 Lời giải

 

 Bài 3: Vẽ sơ đồ tư duy ancol 

 Lời giải:

 

  

  

  

 Tag: trắc nghiệm luyện dẫn xuất halogen lý thuyết người ta tóm tắt nhận biết thơm stiren benzylic sau chuyên đề andehit ete chuỗi violet 11 thi đại kiểm tra axetic phuong phap giai bai tap đáp án tiết chương đây đúng