21 bài tập ôn tập về phenol

 Bài 1: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với

 Lời giải:

 Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch Br2.

 Bài 2: phân biệt anilin và phenol

 Lời giải:

 pp 1: HCl không phản ứng với phenol (dd phenol tách làm 2 lớp) còn anilin tác dụng với HCl tạo dd đồng nhất.

 pp 2: phenol phản ứng với NaOH tạo dung dịch đồng nhất còn alinin thì không nên tách làm 2 lớp

 pp 3: phenol ít tan trong nước lạnh nên 2 chất vào nước, với phenol tạo dung dịch đục, với anilin hỗn hợp phân hai lớp.

 Bài 3: Cho dãy các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là :

 Lời giải:

 Có hai chất phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là phenol và phenylamoni clorua

 C6H5OH + NaOH t ° → C6H5ONa + H2O

 C6H5NH3Cl + NaOH t ° → C6H5NH2 + NaCl + H2O

 Bài 4: Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất trong dãy phản ứng được với NaOH (trong dung dịch) là

 Lời giải:

 Các phản ứng hóa học xảy ra:

 • phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O.

 • phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O.

 còn lại: anilin (C6H5NH2); natri phenolat (C6H5ONa) và

 etanol (C2H5OH) đều không phản ứng

 Bài 5: Cho dãy các chất: C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2, C6H5OH (phenol). Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch HCl là

 Lời giải:

 Các chất tác dụng với dung dịch HCl là C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2CH2NH2

 Bài 6: Phenol không phản ứng với chất nào sau đây ?

 Lời giải:

 NaHCO3

 Bài 7: Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất

 Lời giải:

 Phenol được dùng để điều chế dược phẩm, phẩm nhuộm, thuốc nổ (2,4,6-trinitrophenol), chất kích thích sinh trưởng, thực vật, chất diệt cỏ 2,4-D (axit 2,4-ddiclophenoxoxxiaxetic), chất diệt nấm mốc (nitrophenol), chất trừ sâu bọ…

 Bài 8: Cho các chất: C6H5OH, HCHO, CH3CH2OH, C2H5OC2H5, CH3COCH3, HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH3, HCOOH, HCOONa tác dụng với dd AgNO3/NH3, đun nóng. Số phản ứng xảy ra là bao nhiêu?

 Lời giải:

 Các chất phản ứng với AgNO3/NH3: HCHO, HCOOCH3, CH3COOH, HCOOH, HCOONa

 Bài 9: phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây

 A. NaHCO

 B. KOH

 C. HCl

 D. NaCl

 Lời giải:

 Phenol phản ứng được với dung dịch KOH

 Bài 10: Thuốc thử dùng để phân biệt glixerol, etanol, phenol là

 Lời giải:

 Thuốc thử dùng để phân biệt glixerol, etanol, phenol là dung dịch Br2, Cu(OH)2.

 – Dùng dung dịch Br2:

 + Không hiện tượng ⟹ glixerol, etanol.

 + Xuất hiện kết tủa trắng ⟹ phenol.

 PTHH: C6H5OH + 3Br2 ⟶ C6H5(OH)Br3 ↓trắng  + 3HBr

 – Dùng Cu(OH)2:

 + Không hiện tượng ⟹ etanol.

 + Kết tủa tan tạo dung dịch xanh lam ⟹ glixerol.

 Bài 11: Nhận biết các chất lỏng sau benzen etanol glixerol phenol

 Lời giải:

 Cho đồng (II) hidroxit vào các mẫu thử:

 – Chất nào làm tan đồng II hidroxit , tạo dung dịch màu xanh lam là glixerol

 3C3H5(OH)3+Cu(OH)2→[C3H5(OH)2O]2Cu+H2O

 Cho dung dịch brom vào các mẫu thử còn lại :

 – chất tạo kết tủa trắng là phenol

 C6H5OH+3Br2→C6H2Br3OH+3HBr

 Cho nước vào 2 mẫu thử còn

 – Chất nào tan , tạo thành dung dịch đồng nhất là etanol

 – Chất nào không tan là benzen

 Bài 12: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là:

 Lời giải:

 nước brom, anhiđrit axetic, dung dịch NaOH.

 Bài 13: phenol lỏng không có khả năng phản ứng với chất nào ?

 Lời giải:

 Phenol lỏng không phản ứng với các chất như NaCl, HCl, NaHCO3,…

 Bài 14: Phenol lỏng và ancol etylic đều phản ứng đư­ợc với chất nào sau đây ?

 Lời giải:

 natri

 Bài 15: ở điều kiện thường phenol là chất lỏng đúng không

 Lời giải:

 Sai, ở điều kiện thường phenol là chất rắn

 Bài 16: Cho m gam hỗn hợp gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

 Lời giải:

 14 gam

 Bài 17: etanol và phenol đồng thời phản ứng được với

 Lời giải:

 Na

 Bài 18: thuốc thử để phân biệt etanol và phenol là gì ?

 Lời giải:

 – Chọn thuốc thử là dung dịch brom: + Xuất hiện kết tủa trắng ⟶ phenol. + Không hiện tượng ⟶ etanol.

 Bài 19: Cho 14 gam hỗn hợp A gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của etanol và phenol trong hỗn hợp lần lượt là

 Lời giải:

 Chọn đáp án A

 Đặt nC2H5OH = x; nC6H5OH = y

 ⇒ mA = 14(g) = 46x + 94y.

 nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,1 mol

 ⇒ giải hệ có: x = y = 0,1 mol.

 => %metanol = 0,1 × 46 ÷ 14 × 100% = 32,86%

 ⇒ %mphenol = 67,14%.

 Bài 20: Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH):

 (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.

 (2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

 (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.

 (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.

 Lời giải:

 (2), (3), (4)Đúng

 Bài 21: phát biểu nào sai khi nói về phenol

 Lời giải:

 Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức vì phenol không phải ancol thơm.

  

  

  

 Tag: stiren benzylic toluen from aniline riêng to c2h5oh dưới 6 tribromphenol trinitrophenol 6-trinitrophenol tris dimethylaminomethyl c6h5ch2oh xenlulozo hexan hành rượu 3 metanol 14g andehit anlylic thuoc de phan biet va hãy câu