Este phenol là gì – điều chế este của phenol

 Este là một hợp chất hữu cơ được tạo ra sau khi nhóm -OH trong nhóm cacboxyl của axit cacboxyl được thay thế bằng nhóm -OR. Vậy nên, công thức phân tử chung của este là R-COO-R’. Tên của este được tạo bằng cách sử dụng tên gốc của hidrocacbon R’ và tên gốc của axit, nhưng thay đổi “ic” thành “at”.

 Ví dụ: CH3COOC2H5 là axetat etyl và CH2=CH-COO-CH3 là acrylat metyl.

Este phenol là gì

 Các este chứa gốc phenyl không điều chế được bằng phản ứng của axit cacboxylic với phenol mà phải dùng anhidrit axit hoặc clorua axit tác dụng với phenol.

 Phương trình điều chế este của phenol

 (CH3CO)2O + C6H5OH —> CH3COOC6H5 + CH3COOH

Bài tập este của phenol

 Bài tập 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 0,1 mol CH3COOC6H5 bằng NaOH vừa đủ thu được sản phẩm chứa m gam muối. Giá trị của m là

 A. 8,2g

 B. 11,6g

 C. 19,8g

 D. 20g

 Gợi ý: đáp án C

 Bài tập 2: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn X thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là:

 A. 12,2 gam

 B. 16,2 gam

 C. 19,8 gam

 D. 23,8 gam

 Lời giải

 

  

  

  

 Tag: esterification of