Ôn 9 bài tập về bột Fe

 Bài tập 1: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các chất tan:

 A. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3.

 B. Fe(NO3)3, AgNO3.

 C. Fe(NO3)2, AgNO3.

 D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

 Lời giải:

 Fe +2 Agno3 => fe(no3)2 + 2Ag

 Fe(No3)2 + AgNo3 => Fe(No3)2 + Ag

 Với Agno3 dư thì dung dịch thu được gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 dư

 Bài tập 2: Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa hai muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau một thời gian thu được 3,84 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

 A. 0,56

 B. 2,24

 C. 2,8

 D. 1,435

 Lời giải:

 

 Bài 3: Cho m gam bột Fe vào 800ml dung dịch hỗn hơp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là:

 Lời giải:

 17,8 và 2,24

 Bài 4: Cho m gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

 Lời giải:

 Gọi nZn = a; nFe = b thì nCu = a + b

 Vì khối lượng chất rắn trước và sau phản ứng bằng nhau nên mZn + mFe = mCu

 Do đó 65a + 56b = 64(a+b)

a = 8b

 Vậy phần trăm khối lượng cúa Zn trong hỗn hợp ban đầu là:

 %mZn = 65.8b / (65.8b + 56b) = 90.27%

 Bài 5: Cho 20g hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1g khí H2 bay ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu gam

 Lời giải:

 nH2 = 1/2 = 0,5 mol.

 Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

 nMg = x; nFe = y.

 nH2 = x + y = 0,5 mol.

 mhh = 24x + 56y = 20g.

 Giải hệ phương trình ta có x = y =0,25 mol.

 mMgCl2 = 0, 25 × 95 = 23,75g.

 mFeCl2 = 0,25 × 127 = 31,75g

 Khối lượng muối clorua = 23,75 + 31,75= 55,5

 Bài 6: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là

 Lời giải:

 Khi cho Al, Fe vào dung dịch Cu(NO3), AgNO2 thứ tự các phản ứng như sau

 Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu

 Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

 Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

 Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

 Sau phản ứng thu được hỗn hợp ba kim loại → Fe còn dư → Ba kim loại là Fe, Ag, Cu

 Bài 7: Hòa tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là

 Lời giải:

 11.2 gam

 Bài 8: Cho bột Fe vào dung dịch HNO3 loãng, phản ứng kết thúc thấy có bột Fe còn dư. Dung dịch thu được sau phản ứng là

 Lời giải:

 Fe(NO3)2

 Bài 9: Hòa tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa, nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn thì giá trị của m là

 Lời giải:

 11.2

  

 200ml 10g hno3 loãng hoà