Nước javen là hỗn hợp các chất nào sau đây

 Nước Gia-ven là hỗn hợp các chất nào sau đây ?

 A) NaCl, NaClO, H2O.

 B) NaCl, NaClO4, H2O.

 C) HCl, HClO, H2O.

 D). NaCl, NaClO3, H2O.

 Đáp án:

 A)

 Nước Giaven là hỗn hợp muối của NaCl và NaClO.

  

 Tag: Nước javen là hỗn hợp các chất nào sau đây, javen là hỗn hợp các chất nào sau đây