Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua

 Hoà tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

 Đáp án

 Ta có nKAl(SO4)2.12H2O = 0,1 mol

 Vì nOH- : nAl3+ = 0,4 : 0,1 = 4 →Al(OH)3 bị hòa tan hết → kết tủa thu được chứa BaSO4 : 0,2 mol

 → mBaSO4 = 0,2.233= 46,6 gam

  

  

 Tag: hòa tan hoàn toàn 47 4 gam phèn chua