hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin

 Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100 cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì tương tác với nhau bằng lực 8 N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50 cm trong chân không thì tương tác nhau bằng lực có độ lớn là

 Lời giải:

 100cm

  

  

 Tag: 100cm