Cho các chất anilin phenylamoni clorua

 Cho các chất: anilin, phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala. Số chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch là

 Đáp án:

 Chất phản ứng được với NaOH trong dung dịch là phenylamoni clorua, alanin, Gly-Ala.

  

 Tag: Cho các chất anilin phenylamoni clorua