3 bài tập cường độ dòng điện I2

 Bài 1: Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở R1, R2 mắc song song. Chứng minh I1/I2 = R2/R1

 Lời giải:

 R1 song song R2 => U1 = U2

 <=> R1*I1 = R2*I2

 <=> I1/I2 = R2/R1 (điều phải chứng minh)

 Xem thêm: i2

 Bài 2: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6A và I2 = 9A chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10cm trong chân không ngược chiều nhau. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1  là  6cm và cách I2 8cm có độ lớn là:

 Lời giải:

 

 Bài 3: Hai dòng điện I1 = 3A; I2 = 2A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song cách nhau 50cm theo cùng một chiều. Xác định những điểm tại đó B = 0.

 Lời giải gợi ý:

 Cách dây thứ nhất 30cm

  

  

  

  

 Tag: i1 i2 6a 9a i 3a d i2-a i3 p1 32 svb hi11