2 bài tập xà phòng hóa

 Bài 1: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol

 Lời giải:

 Xà phòng hóa tristearin thu được glixerol (C3H5(OH)3)

 (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH (t°)→ 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

 Bài 2: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức của ba muối đó là:

 Lời giải:

 CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa.

  

 ctpt c10h14o6 1