Theo thuyết areniut chất nào sau đây là bazơ

 Theo thuyết areniut chất nào sau đây là bazơ

 A. NaOH.

 B. H2SO4.

 C. HCl.

 D. Na2SO4.

 Lời giải:

 Theo Areniut, bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra OH-.

 NaOH là bazơ.

 NaOH → Na++ OH-.