Ôn tập phương trình phản ứng của Na2SO3

 H2so3 ra na2so3

 H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

 Naoh ra na2so3

 2NaOH + H2SO3 → 2H2O + Na2SO3

 3S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O

 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

 BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3

 Na2SO3 + 2H2O → 2NaOH + H2SO3

 Na2SO3 + 2HCL -> NaCl + SO2 + H2O

 2 HNO3 + Na2SO3 → 2 NaNO3 + SO2 + H2O

 Na2so3 hno3 pt ion

 CO3(2-) + 2H+ = CO2+H2O

 Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3

 Na2SO3 + 2NaHSO4 → 2Na2SO4 + H2O + SO2

 Na2SO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaSO3

 Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO4

 2Na2SO3 + O2 → 2Na2SO4

 Na2SO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaSO3(↓)

 Br2 + H2O + Na2SO3 → Na2SO4 + 2HBr

 Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3

 H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO4

 Na2SO3 + S → Na2S2O3

 2AgNO3 + Na2SO3 → 2NaNO3 + Ag2SO3

 2CH3COOH + Na2SO3 → 2CH3COONa + H2SO3

 Na2so3 có kết tủa không

 Tan mạnh trong nước vậy nên không kết tủa

 Na2so3 làm quỳ tím chuyển màu gì

 Làm xanh quỳ tím

  

  

  

 Tag: s-so2-h2so3-na2so3 na2s và 10h2o 5h2o 7h2o h2o2 hno3+na2so3 na2so3+2hno3 na2so3+ na2so3-baso3 nahso4 ba oh baoh2 na2so3+o2 ca koh s+na2so3 agno3 ch3cooh