Ôn tập phương trình Hcl nên nhớ

 C2Ag2 + 2HCl → C2H2 + 2AgCl

 Ag2O + 2HCl ⟶ 2AgCl + H2O

 K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2 + 7H2O

 Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O

 na2so3 hcl hiện tượng có khí không màu, mùi hắc thoát ra

 na2so3 hcl pt ion

 2H+ + SO32- → H2O + SO2 ↑

 hclo ra hcl

 HClO → HCl + O2

 HCl + HClO → Cl2 + H2O

 Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

 ba(oh)2 hcl hiện tượng tạo thành muối bari clorua và nước.

 K2CO3 + 2HCl → H2O + CO2 + 2KCl

 k2co3 hcl pt ion

 2H+ + CO32- -> CO2 + H2O

 koh tác dụng với hcl

 KOH + HCl → KCl + H2O

 khco3 tác dụng với hcl

 KHCO3 + HCl → KCl + CO2 + H2O

 khco3 hcl pt ion

 HCO3− + H+ → H2O + CO2

 na2so4 có tác dụng với hcl không

 Axit HCl k thể đẩy gốc SO4 ra khỏi hợp chất NaSO4. Do đó không có phản ứng na2so4 + hcl

 Ca(OH)2 + 2HCl ⟶ 2H2O + CaCl2

 ca(oh)2 hcl pt ion

 H+ + OH- → H2O

 caocl2 hcl đặc

 CaOCl2 + 2HCl → Cl2 + H2O + CaCl2

 Cao tác dụng với hcl

 CaO + HCl → CaCl2 + H2O

 anilin có tác dụng với hcl không

 C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

 anilin hcl hiện tượng ban đầu tạo 2 lớp chất lỏng, sau đó tan vào nhau tạo thành dung dịch đồng nhất

 baco3 có tác dụng với hcl không

 2HCl + BaCO3 → BaCl2 + H2O + CO2

 baco3 hcl pt ion

 CO3( 2- ) + 2H(+) —-> CO2 + H2O

 bacl2 có tác dụng với hcl không

 BaCl2 không tác dụng với HCl do sản phẩm tạo ra không thoả mãn điều kiện của phản ứng trao đổi.

 2HCl + Na2O → H2O + 2NaCl

 2HCl + Na2SiO3 → 2NaCl + H2SiO3↓

 2HCl + Na2S2O3 → 2NaCl + H2S2O3

 Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑

 na2s hcl pt ion

 S2‒ + 2H+ → H2S

 CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

 ch3coona hcl pt ion

 CH3COO– + H+ → CH3COOH

 2HCl + K2SO3 → H2O + 2KCl + SO2

 Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2 + CaCl2

 CH3NH2 + HCl → CH3NH3Cl

 Ch3nh2 hcl hiện tượng có khói trắng

 (NH4)2CO3 + 2HCl → H2O + 2NH4Cl + CO2

 HCl + NH4HCO3 → H2O + NH4Cl + CO2

 nano3 tác dụng với hcl

 NaNO3 + HCl → NaCl + HNO3

 HCl + 2Na2CrO4 → H2O + 2NaCl + Na2Cr2O7

 6HCl + Cr2O3 → 3H2O + 2CrCl3

 3HCl + Cr(OH)3 → 3H2O + CrCl3

 2 CrO3 + 12 HCl → 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 6 H2O

 HCl + 2K2CrO4 → H2O + K2Cr2O7 + 2KCl

 cr tác dụng với hcl

 Cr + HCl → CrCl2 + H2

 Tại sao baso4 không tác dụng với hcl

 Do H2SO4 là axit mạnh nên không phản ứng

 BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl

 C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

 2HCl + NaClO → Cl2 + H2O + NaCl

 k2so4 có tác dụng với hcl không

 Không tác dụng và không có hiện tượng gì

 KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O

 2HCl + KClO ⟶ Cl2 + H2O + KCl

 kcl ra hcl

 H2SO4 (đặc nóng) + 2KCl -> 2HCl + K2SO4

 Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O + 2CO2↑

 Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

 NaF + HCl → NaCl + HF ↑

 naf hcl pt ion

 H+ + F- → HF ↑

 NaHSO3 + HCl → NaCl + SO2 ↑ + H2O

 HCl + NaHSO4 → H2SO4 + NaCl

 HCl + NaHS → H2S + NaCl

 C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

 2HCl + Na2HPO4 → 2NaCl + H3PO4

 NaHPO4 + 2HCl → H3PO4 + NaCl2

 H2NCH2COONa + 2HCl → ClH3NCH2COOH + NaCl

 HCOONa + HCl → HCOOH + NaCl

 Na3PO4 + 3HCl → 3NaCl + H3PO4

 HCl + NaBr → NaCl + HBr

 hcl nabr hiện tượng không có gì đặc biệt

 2HCl + NH2CH2COONa → (NH3CH2COOH)Cl + NaCl

 na tác dụng với hcl

 Na + 2HCl → NaCl + H2

 anilin nano2 hcl

 C6H5NH2 + NaNO2 + 2HCl → C6H5N2Cl + 2H2O + NaCl

  

 Tag: ag2c2 ag2c2+hcl trong k2cr207 k2cr 2o 7 k2cro7 phương trình hclo-hcl ba oh baoh2 baoh k2co3+hcl hcl+ dư na2so4+ ca caoh2 caoh caocl cao+ td na2o+ rút gọn na2s+ k2so3+hcl k2so3+ hco3 cahco32 cahco3 nh4 2co3 nh42co3 thu na2cro4 pyridine k2cro4 crom loãng c6h5nh2+ products ионное уравнение kcl03 redox bahco32 bahco3 naco3 na+hcl vietnam na+