Ôn tập kiến thức về NaHCO3

 Co2 ra nahco3

 NaOH + CO2 → NaHCO3

 Na2CO3 + Ba(HCO3)2 → 2NaHCO3 + BaCO3

 2NaHCO3 + BaCl2 → 2NaCl + CO2 + BaCO3 + H2O

 2KOH + 2NaHCO3 → 2H2O + K2CO3 + Na2CO3

 Phương trình c6h6o nahco3

 C6H5ONa + CO2 + H2O → C6H5OH + NaHCO3

 Chất nào tác dụng với nahco3 sinh ra co2

 CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O

 Ba tác dụng với dung dịch nahco3

 Ba + 2H2O—>Ba(OH)2 + H2­.

 Ba(OH)2 + NaHCO3—> BaCO3+ NaOH + H2O.

 Nahco3 là muối axit hay bazơ, nahco3 có phải là muối axit không

 Natri bicacbonat là một muối axit có nguyên tử [H] linh động trong gốc axit >>> thể hiện tính axit yếu

 Nahco3 có ph bằng bao nhiêu

 8.3 at 77°F

 Muối nahco3 có tính chất nào sau đây

 Chất lưỡng tính

 Những tính chất nào sau đây không phải của nahco3

  •  Thuỷ phân cho môi trường kiềm mạnh
  •  Thuỷ phân cho môi trường axit

 Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X → Na2CO3 + H2O. X là hợp chất

 NaOH

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 Dung dịch nào dưới đây tác dụng được với nahco3

 NaHCO3 có tính lưỡng tính vừa phản ứng được với dung dịch axit vừa phản ứng được với dung dịch bazơ.

 NaHCO3 + HCl ⟶ NaCl + CO2 + H2O

 NaHCO3 + NaOH ⟶ Na2CO3 + H2O

 Dung dịch nahco3 không tác dụng với dung dịch

 Na2SO4

 Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào bình đựng dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là:

 Đáp án:

 7.88 gam

 Phenol có tác dụng với nahco3 không ?

 Không phản ứng

 Nahco3 làm phenolphtalein chuyển màu gì

 Thí nghiệm quan sát sự đổi màu của phenolphtalein trong dung dịch NaHCO3 – dung dịch NaHCO3 khoảng 1M – khoảng 20mL – dung dịch phenolphtalein 0,1% trong cồn 60o – khoảng 2mL Nếu tăng nồng độ phenolphtalein thì màu hồng đậm hơn. Như vậy dung dịch NaHCO3 làm đổi màu phenolphtalein nhé

 Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3  và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

 Đặt số mol Na2CO3, NaHCO3 lần lượt là x, y mol → 106x + 84y= 100 (gam)

 2NaHCO3 →→  Na2CO3+ CO2+ H2O

 ymol                    y/2 mol

 → mNa2CO3= (x+y/2).106= 69 gam

 Giải hệ trên ta có x= 8/53 mol; y= 1mol

 → %mNa2CO3= 16%; %mNaHCO3= 84%

 Cho các chất: NaHCO3 , CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là

 Các chất: NaHCO3, Al(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường:

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

 HF + NaOH → NaF + H2O

 Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O

 NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

 Este có tác dụng với nahco3 không

 CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2↑ + H2O

 Nahco3 có phải là hợp chất hữu cơ không

 Là một hợp chất vô cơ

  

  

  

 Tag: cộng tạo nahco3+ thành c2h4o2 nac2h3o2 hno3 nano3 balance nh3 to bahco32 hco3 2 no3 bacl baso4 bano32 bahco3 baking soda 84 01 g of is acidic or basic acid base powder balanced equation decomposition heated vật lý hh tỉ 1 4 6 trinitrophenol does not decompose reaction react with td đun dd các al oh