Ôn lại kiến thức về NaHCO3

 Ca(OH)2 + 2NaHCO3 → CaCO3 + 2H2O + Na2CO3

 3NaHCO3 + 2KHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + K2SO4 + 2CO2

 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3

 Ca(NO3)2 + 2NaHCO3 → 2NaNO3 + CaCO3 + H2O + CO2

 Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaHCO3

 NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 2NaHCO3 + MgSO4 → Na2SO4 + Mg(OH)2↓ + 2CO2↑

 HNO3 + NaHCO3 → NaNO3 + H2CO3

 2H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3

 NaHCO3  + 2 AgNO3  → Ag2CO3  + NaNO3  + HNO3

 NaHCO3 + C2H5COOH → H2O + CO2 + C2H5COONa

 C2H4O2  + NaHCO3  → NaC2H3O2  + CO2  + H2O

 2KNO3 + 2NaHCO3 → K2CO3 + 2NaNO3 + CO2 + H2O

 3NaHCO3 + FeCl3 → 3NaCl + 3CO2 + Fe(OH)3

 HCOOCH3 + 4NaHCO3 → 4HCOONa + 2CO2 + 2H2O

 Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 ↓ + H2O + NaOH

 2NaHCO3 + MgCl2 → H2O + MgCO3 + 2NaCl + CO2

 FeCl2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + H2O + CO2 + 2NaCl

 3Cl2 + 6NaHCO3 → 3H2O + 5NaCl + 6CO2 + NaClO3

 AlCl3 + 3NaHCO3 → Al(OH)3 + 3NaCl + 3CO2

 2C2H5OH + 3NaHCO3 → 3CH3COONa + CO2 + 3H2O

 C6H5OH + NaHCO3 → C6H5ONa + H2O + CO2

 NaHCO3 + NaHSO4 → H2O + Na2SO4 + CO2

 Nahco3 có môi trường gì

 có môi trường bazơ yếu

 Bài 1: Dùng phương pháp hóa học phân biệt các chất: KCl, NaHCO3, Na2CO3

 Lời giải:

 – Cho quỳ tím vào các mẫu thử:

 + Nếu quỳ tím hóa xanh là Na2CO3 và NaHCO3

 + Nếu quỳ tím không đổi màu là KCl

 – Cho BaCl2 vào 2 mẫu thử còn lại:

 + Nếu có kết tủa tạo thành là Na2CO3

 Bài 2: phát biểu nào sau đây sai đối với nahco3

 Lời giải:

 Dung dịch NaHCO3 trong nước có phản ứng kiềm mạnh.

 Bài 3: Cho 18 gam hỗn hợp X gồm  R2CO3 và  NaHCO3 (số mol bằng nhau) vào dung dịch chứa HCl dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít  CO2 (ở đktc). Mặt khác nung 9 gam X đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

 Lời giải:

 nCO2 = nX = 0,2 mol => nR2CO3 = nNaHCO3 = 0,1 mol

 => mX = 0,1.(2R + 60) + 0,1.84 = 18g => R = 18g (NH4)

 9g X có 0,05 mol (NH4)2CO3 và 0,05 mol NaHCO3

 => Nung thì chất rắn gồm 0,025 mol Na2CO3

 => mrắn = 2,65g

  

  

  

  

  

 Tag: ra ca2co3 ca hco3 no3 cahco32 cano32 cao sodium hydrogen carbonate indication quimica bicarbonate h2po4 caso4 cas number chemical formula name reaction test for carboxylic acid with naco3 cu agno3 c2h4o2 este r2co3 và kno3 sục khí cl2 c2h5oh tác dụng