Ôn tập 6 bài tập về Cacl2

 1. Phương pháp thích hợp điều chế ca từ cacl2

 Điện phân CaCl2 nóng chảy.

 CaCl2 → Ca + Cl2

 2. H2 + CaCl2 → 2HCl + CaH2

 Nhiệt độ: 600-700; Xúc tác: Pt, Fe, Ni

 Xem thêm: canxi clorua

 3. hcl ra cacl2

 CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

 4. Phân biệt cacl2 hcl ca(oh)2

 sử dụng NaHCO3

 Không phản ứng

 Thoát khí không màu

 Kết tủa trắng

 5. cacl2 ra nacl

 Na2CO3 + CaCl2 ⟶ CaCO3 + 2NaCl

 6. Phân biệt nacl cacl2 alcl3

 Khi nhỏ dung dịch Na2CO3 lần lượt vào dung dịch CaCl2, Alcl3 và NaCl thì dung dịch nào xuât hiện kết tủa trắng là CaCl2, còn lại là NaCl

 Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3↓ + 2NaCl

 Có kết tủa keo trắng và khí là AlCl3

 Alcl3 +H2o + Na2Co3 -> Al(OH)3 + Nacl + Co2

 Không có hiện tượng gì là Nacl

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Tag: để dđiều làm thế tạo oh caoh2 tách cao reaction