17 phương trình phổ biến của Cacl2

 CaO + 2HCl → H2O + CaCl2

 HNO3 + CaCl2 → HCl + Ca(NO3)2

 2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H22H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2 (diện phân dung dịch có màng ngăn xốp)

 CaCl2 + Ba(HCO3)2 ⟶ BaCl2 + CaCO3 + H2O + CO2

 Ca(HCO3)2 + 2HCl → 2H2O + 2CO2 + CaCl2

 Xem thêm: cacl2

 CaCl2 + 2KHCO3 → CaCO3 + 2KCl + H2O + CO2

 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl

 2NaNo3 + CaCl2 → 2NaCl + Ca(No3)2

 2AgNO3 + CaCl2 → 2AgCl + Ca(NO3)2

 CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2

 Na2SO4 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO4 ↓

 CaCl2 + 2HNO3 → 2HCl + Ca(NO3)2

 2KNO3 + CaCl2 → Ca(NO3)2 + 2KCl

 Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl

 2H2O + 2NH3 + CaCl2 → Ca(OH)2 + 2NH4Cl

 Ca(H2PO4)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H3PO4

 4HCl + Ca(ClO)2 → 2Cl2 + 2H2O + CaCl2

  

  

  

  

  

  

 Tag: ra caoh h20 2h20 6h20 ba hco3 2 ca khco3 msds 6h2o molar mass name 4h2o of na3po4 nano3 agcl no3 cano3 kno3 naco3 nh3 h3po4 clo 2-cacl2 caclo2-cacl2 ocl cocl2