Ôn lại 11 phương trình phản ứng có chứa Cacl2

 1. CaCO3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2

 2. CaCO3 + HCl --> CaCl2 + H2O + CO2 (đúng ra là tạo ra CaCl2 + H2CO3 nhưng H2CO3 là axit yếu bị phân hủy thành H2O + CO2)

 3. CaCl2 + 2KOH → Ca(OH)2 + 2KCl

 Xem thêm: cacl2 khan

 4. caso4 ra cacl2

 BaCl2 + CaSO4 → CaCl2 + BaSO4

 5. 2K3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6KCl

 6. BaCl2 + Ca(OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2

 7. Na2SO3 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO3

 8. BaCl2 + K2CrO4 → KCl + BaCrO4

 9. HCl + CaSO3 → H2O + SO2 + CaCl2

 10. 2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2

 11. Ca + Cl2 → CaCl2

  

  

  

  

  

  

 Tag: koh k3po4 baoh2