Lượng Chất – Khái Niệm, Công Thức và Ví Dụ Về Bài Tập Lượng Chất Dư Lớp 9

 Trong lĩnh vực hóa học, ‘lượng chất‘ là một khái niệm cơ bản và quan trọng, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tính chất của các chất và phản ứng hóa học. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này, cách tính lượng chất và một số ví dụ cụ thể.

Lượng chất là gì

 ‘Lượng chất’ trong hóa học, ký hiệu là n, là một đại lượng vật lý đo lường số lượng chất. Đơn vị đo lường lượng chất là mol. Một mol của một chất bất kỳ chứa số lượng các đơn vị cơ bản (như các nguyên tử, phân tử, ion…) bằng với số Avogadro (khoảng 6.022 x 10^23).

 Công thức tính khối lượng chất

 Lượng chất có thể được tính bằng công thức sau:

 n = m/M

 Trong đó:

  •  n là lượng chất (mol)
  •  m là khối lượng chất (g)
  •  M là khối lượng phân tử hoặc khối lượng nguyên tử (g/mol)

Ví dụ về lượng chất

 Giả sử chúng ta có 18g nước (H2O). Khối lượng phân tử của nước là 18g/mol. Khi đó, lượng chất nước có thể được tính như sau:

 n = m/M = 18g / 18g/mol = 1 mol

 Vậy, 18g nước tương ứng với 1 mol nước.

Bài tập về lượng chất dư lớp 9

 Bài tập: Đốt cháy hoàn toàn 2 mol hơi etan (C2H6) trong một lượng oxi dư. Hỏi lượng CO2 và H2O tạo ra?

 Giải: Phương trình cân bằng phản ứng: C2H6 + 7/2 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O Từ phương trình, ta thấy 1 mol C2H6 tạo ra 2 mol CO2 và 3 mol H2O. Do đó, 2 mol C2H6 sẽ tạo ra:

 Lượng CO2: 2 * 2 = 4 mol

 Lượng H2O: 2 * 3 = 6 mol

 Vậy, lượng CO2 và H2O tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 2 mol hơi etan trong một lượng oxi dư lần lượt là 4 mol và 6 mol.

 Kết luận, ‘lượng chất’ là một khái niệm quan trọng trong hóa học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc và tính chất của các chất, cũng như cung cấp cách tiếp cận toán học đối với các phản ứng hóa học.