Lời bài hát khách đến chơi nhà

 Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay

 Giá em đừng hát hay

 Giá em đừng nền nã

 Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ

 Đừng hát câu người ơi người ở đừng về

 Trót buông ánh mắt ngập ngừng chứ để người dưng

 Nhớ người dưng thế này

 Giá miếng trầu đừng cay

 Giá chén trà đừng chát

 Giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng

 Để bây giờ ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông

 Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Để anh say một miếng trầu dầu rằng vẫn biết qua cầu gió bay

 Giá em đừng hát hay

 Giá em đừng nền nã

 Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ

 Đừng hát câu người ơi người ở đừng về

 Trót buông ánh mắt ngập ngừng chứ để người dưng

 Nhớ người dưng thế này

 Giá miếng trầu đừng cay

 Giá chén trà đừng chát

 Giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng

 Để bây giờ ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông

 Khách đến chơi nhà rằng mấy khi khách đến chơi nhà

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Rót lời hát xuống chén trà mời nhau

 Để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay

 Giá em đừng hát hay

 Giá em đừng nền nã

 Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ

 Đừng hát câu người ơi người ở đừng về

 Trót buông ánh mắt ngập ngừng chứ để người dưng

 Nhớ người dưng thế này

 Giá miếng trầu đừng cay

 Giá chén trà đừng chát

 Giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng

 Để bây giờ ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông

 Giá em đừng hát hay

 Giá em đừng nền nã

 Đừng áo tứ thân đừng khăn mỏ quạ

 Đừng hát câu người ơi người ở đừng về

 Trót buông ánh mắt ngập ngừng chứ để người dưng

 Nhớ người dưng thế này

 Giá miếng trầu đừng cay

 Giá chén trà đừng chát

 Giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng

 Để bây giờ ra ngõ ấy mấy trông ra ngõ mà trông

 Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà

 Khách đến chơi nhà rằng khách đến chơi nhà

 Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tình tang

 Tính tang tang tính tình tình tang tình tính tang tang tình

 Tag: Lời bài hát khách đến chơi nhà

 đên đén nhà\ quan họ bắc ninh khach