Kiến thức về hcoona

 Bài 1: Hcoona có tham gia phản ứng tráng gương không

 Lời giải:

 Những hợp chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là HCHO, HCOONa, HCOOH và HCOOCH3.

 Bài 2: hcoona có phản ứng tráng bạc không

 Lời giải:

 2HCOONa + 4AgNO3 + 4NH3 + H2O -> Na2CO3 +4 NH4NO3 + 4Ag

 Bài 3: Ôn lại 1 số phương trình hóa học của hcoona

 Lời giải:

 2HCOONa + H2 → 2HCOOH + 2Na

 O2 + 2HCOONa → H2O + Na2CO3 + CO2

 Hcoona + br2 ->

  

  

 Tag: ra hcoona+o2