3 bài tập về NaF

 Bài 1: Có 4 dung dịch NaF, NaCl, NaBr, NaI đựng trong các lọ bị mất nhãn. Nếu dùng dung dịch AgNOthì có thể nhận được

 Lời giải:

 Khi cho AgNO3 vào 4 dung dịch thì:

 – dung dịch không xảy ra hiện tượng là NaF do AgF tan .

 – dung dịch có xuất hiện kết tủa màu trắng (AgCl) là NaCl.

 – dung dịch có có xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt (AgBr) là NaCl và dung dịch còn lại là NaI tạo kết tủa AgI màu vàng cam.

 Bài 2: Một hỗn hợp X gồm ba muối NaF, NaCl, NaBr nặng 4,82 gam. Hòa tan hoàn toàn X trong nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,93 gam muối khan. Lấy một nửa lượng muối khan này hòa tan vào nước rồi cho phản ứng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 4,305 gam kết tủa Z. Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

 Lời giải:

 

 Bài 3: Hoàn thành phương trình hóa học NaF sau:

 Lời giải:

 AlF3 + 3NaF ⟶ Na3[AlF6]

 NaF + HF → NaHF2

  

  

  

  

  

 Tag: dd buffer equation