Đường Cơ Sở – Khái Niệm, Ý Nghĩa và Cách Xác Định Trong Luật Pháp Việt Nam

 Trong lĩnh vực luật biển, “đường cơ sở” là một khái niệm quan trọng, đặc biệt khi nói đến việc xác định lãnh hải và quyền chủ quyền của một quốc gia. Việt Nam, với đường bờ biển dài, cũng có đường cơ sở riêng được xác định theo quy định của luật quốc tế và luật pháp nội địa. Bài viết này sẽ giải thích “đường cơ sở là gì”, cách xác định đường cơ sở của Việt Nam và vai trò của nó trong việc xác định chiều rộng lãnh hải.

Đường Cơ Sở Là Gì

 Đường cơ sở được xác định là đường nối các điểm cực trên bờ biển, từ đó chiều rộng lãnh hải của một quốc gia được đo lường. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xác định ranh giới lãnh hải và các vùng biển khác.

 

Đường Cơ Sở Của Việt Nam

 Đối với Việt Nam, đường cơ sở được xác định dựa trên địa hình bờ biển và các quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam đã công bố bản đồ đường cơ sở, minh họa rõ ràng các điểm cơ sở dọc theo bờ biển của quốc gia.

Cách Xác Định Đường Cơ Sở của Việt Nam

 Việc xác định đường cơ sở của Việt Nam tuân theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), cùng với các quy định và hướng dẫn cụ thể trong luật pháp nội địa:

  •  Xác Định Điểm Cơ Sở: Dựa vào đặc điểm địa lý của bờ biển, bao gồm cả các đảo.
  •  Kết Nối Các Điểm Cơ Sở: Nối các điểm này bằng các đường thẳng để tạo thành đường cơ sở.
  •  Đo Lường Từ Đường Cơ Sở: Chiều rộng lãnh hải, vùng tiếp giáp, và vùng đặc quyền kinh tế được đo từ đường cơ sở này.

Đường Cơ Sở Dùng Để Tính Chiều Rộng Lãnh Hải

 Chiều rộng lãnh hải của Việt Nam được xác định là 12 hải lý, đo từ đường cơ sở. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và quản lý các hoạt động kinh tế, khoa học trong khu vực lãnh hải.

 Đường cơ sở không chỉ là một khái niệm pháp lý mà còn là biểu hiện của chủ quyền quốc gia trên biển. Sự hiểu biết về cách xác định và ý nghĩa của đường cơ sở giúp củng cố lập trường pháp lý và chính sách biển của Việt Nam.

  

 thông thường