Bài tập xà phòng hóa etyl axetat

 Bài 1: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

 Lời giải:

 neste = 8,8 : 88 = 0,1 mol > nNaOH = 0,2.0,2 = 0,04 mol

 Vậy este dư, NaOH hết

 CH3COOC2H5 + NaOH → C2H5OH + CH3COONa

 Chất rắn khan thu được là CH3COONa

 Theo phương trình: nCH3COONa = nNaOH = 0,04 mol

 ⇒ mrắn = mCH3COONa = 0,04.82 = 3,28 g

 Bài 2: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung djch NaOH 2M. Sau khi phản ing xây ra vàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

 Lời giải:

 

 Bài 3: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 150 ml dd NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được chất rắn khan có khối lượng là

 Lời giải:

 CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

 0.1                        0.1           0.1

 Chất rắn sau phản ứng gồm 0,05 mol NaOH dư và 0,1 mol CH3COONa

 => m = 0,05.40 + 0,1.82 = 10,2 gam

 Bài 4: Xà phòng hóa 6,6 gam etyl axetat bằng 100 ml NaOH 0,2M. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

 Lời giải:

 nNaOH = 0,1 * 0,2 = 0,02

 nCH3COOC2H5 = 0,075

 CH3COOC2H5 + NaOH —> CH3COONa + C2H5OH

 Khối lượng chất rắn khan đó là muối CH3COONa

 => m = 0,02 * 82 =1,64 (g)

 Bài 5: phản ứng bậc 2 xà phòng hóa etyl axetat

 Lời giải:

 Phản ứng xà phòng hóa etyl axetat là một phản ứng bậc hai, nghĩa là tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ của cả hai chất phản ứng. Etyl axetat (C4H8O2) là một ester, và phản ứng xà phòng hóa của nó thường sử dụng một dung dịch kiềm như NaOH (hydroxide natri) để tạo ra ancol (ethyl alcohol) và muối của axit carboxylic (natri acetate).

 Phương trình phản ứng có thể được viết như sau:

 CH3COOCH2CH3 + NAOH -> CH3COONa + CH3CH3OH

 Trong đó:

  •  CH3COOCH2CH3 là etyl axetat.
  •  NaOH là natri hydroxide.
  •  CH3COONa là natri acetate.
  •  CH3CH2OH là etanol.

 Vì đây là một phản ứng bậc hai, nên tốc độ phản ứng được xác định bởi biểu thức:

 

 trong đó là hằng số tốc độ của phản ứng, và các nồng độ được biểu diễn trong ngoặc vuông.

 Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ của cả etyl axetat và NaOH, vì vậy việc theo dõi sự thay đổi của nồng độ các chất này qua thời gian sẽ giúp xác định động học phản ứng.

 hoá 200ml 8g 100ml 150ml 6g