20 bài tập ôn tập về C2H5OH

 Bài 1: Liệt kê một số phương trình tiêu biểu của C2H5OH

 Lời giải:

 c2h5oh ra axit axetic

 C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

 axit axetic + etanol

 C2H5OH + CH3COOH ↔ H2O + CH3COOC2H5

 2 C2H5OH + Ca → Ca(C2H5O)2 + H2

 Ca(OH)2 + 2HCOOC2H5 ⟶ 2C2H5OH + (HCOO)2Ca

 C2H5OH + CaO → C2H4O + Ca + H2O

 CaCl2 + 3C2H5OH = CaCl2·3C2H5OH

 Etanol ra anđehit axetic

 C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

 C2H5OH + CuSO4 → CuO + SO3 + CH3CHO + H2O

 C2H5OH + 2 CuSO4 → Cu2O + SO3 + H2SO4 + CH3CHO

 andehit axetic ra etanol

 CH3CHO + H2 -> C2H5OH

 glucozo ra c2h5oh

 C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

 C2H2 + C2H5OH + CO → C2H3COOC2H5

 C2H5COOH + C2H5OH → C2H5COOC2H5 + H2O

 2C2H5OH + Ba → (C2H5O)2Ba + H2

 c2h5oh ra c2h5och3

 C2H5OH + CH3OH → H2O + C2H5OCH3

 H2N-CH2-COOH + C2H5OH -> H2NCH2COOC2H5 + H2O

 C2H5OH + K2CO3 → 2 KOC2H5 + CO2 + H2O

 điều chế cao su buna từ c2h5oh

 2C2H5OH → C4H6 + H2 + H2O

 nC4H6 (nhiệt độ, xúc tác na, áp suất) → (-CH2-CH=CH-CH2-)n

 H2N-CH2-COOH + C2H5OH -> H2NCH2COOC2H5 + H2O

 alanin + c2h5oh

 C3H7NO2 + C2H5OH → NH2CH2CH2COOC2H5 + H2O

 Đun nóng c2h5oh với h2so4 đặc 170 độ ( c2h5oh tách nước )

 C2H5OH (170 oC, H2SO4) -> C2H4 + H2O

 etanol ra etanal

 C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu + H2O

 etanal ra etanol

 CH3CHO + H2 -> C2H5OH

 etyl clorua ra etanol

 C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl

 etanol ra etyl clorua

 C2H5OH + HCl → C2H5Cl + H2O

 etanol ra natri etylat

 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

 natri etylat ra etanol

 H2O + CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3

 Bài 2: Cho m gam tinh bột lên men thành C2H5OH với hiệu suất 81%, hấp thụ hết lượng CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2 được 55 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam kết tủa nữa. Giá trị m là:

 Lời giải:

 C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH

 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + 2H2O

 nCaCO3 = 0,55 mol ; nCa(HCO3)2 = 0,1 mol

 => nCO2 = 0,75 mol

 => n tinh bột = 0,75.100/81 = 25/27 mol

 => m = 25/27.162 = 150 g

 Bài 3: tinh bột ra glucozơ ra etanol

 Lời giải:

 (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

 C6H12O6 (lên men) → 2C2H5OH + 2CO2

 Bài 4: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là

 Lời giải:

 phản ứng: CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O.

 giả thiết cho: nCH3COOH = 0,2 mol; nC2H5OH = 0,3 mol; neste = 0,125 mol.

 có: 0,2 mol axit < 0,3 mol ancol ⇒ axit “ít dư” hơn so với ancol.

 ⇒ hiệu suất phản ứng tính theo axit, H = 0,125 ÷ 0,2 = 62,5%

 Bài 5: Cho các dung dịch: Glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể phân biệt được cả 4 dung dịch trên

 Lời giải:

 

 Bài 6: Cho các dung dịch: glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó? 

 Lời giải:

 Cu(OH)2

 glucozơ: tạo phức mà xanh lam và kết tủa đỏ gạch.

 glixerol: tạo phức màu xanh lam.

 axit axetic: hòa tan kết tủa tạo dung dịch màu xanh.

 etanol: không hiện tượng.

 Bài 7: c2h5oh là axit hay bazo

 Lời giải:

 C2H5OH (còn được gọi là etanol) không phải là axit hoặc bazơ. Nó là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm rượu (alcohol), có công thức hóa học là C2H5OH.

 Bài 8: Etanol có tác dụng với brom không – etanol có làm mất màu dung dịch brom không

 Lời giải:

 Không tác dụng và không làm mất màu

 Bài 9: Đun 1 mol hỗn hợp C2H5OH và C4H9OH (tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2) với H2SO4 đặc ở 140oC, thu được m gam ete. Biết hiệu suất phản ứng của C2H5OH là 60% và của C4H9OH là 40%. Giá trị của m là

 Lời giải:

 

 Bài 10: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc , ở 140 °C ) thì số ete thu được tối đa là:

 Lời giải:

 Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc , ở 140 ° C ) thì số ete thu được tối đa là 3, gồm CH3–O–CH3 , C2H5–O–C2H5 và C2H5–O–CH3 .

 Bài 11: m của c2h5oh

 Lời giải:

 Phân tử khối của C2H5OH là :

 12.2 + 1.5 + 16 + 1 = 46 ( Đvc)

 Bài 12: Nhận biết các chất lỏng sau benzen etanol glixerol phenol

 Lời giải:

 Cho đồng (II) hidroxit vào các mẫu thử:

 – Chất nào làm tan đồng II hidroxit , tạo dung dịch màu xanh lam là glixerol

 3C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

 Cho dung dịch brom vào các mẫu thử còn lại :

 – chất tạo kết tủa trắng là phenol

 C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

 Cho nước vào 2 mẫu thử còn

 – Chất nào tan , tạo thành dung dịch đồng nhất là etanol

 – Chất nào không tan là benzen

 Bài 13: Bằng PPHH hãy phân biệt các chất lỏng sau : Etanol , Glixerol ,phenol , Axit axetic , dung dịch anđehit axetic

 Lời giải:

 Trích mẫu thử

 Cho quỳ tím vào các mẫu thử

 – hóa đỏ là axit axetic

 Cho đồng II hidroxit vào mẫu thử còn :

 – mẫu thử tan thành dung dịch xanh lam là glixerol

 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5O(OH)2]2Cu + 2H2O

 Cho dung dịch brom vào mẫu thử còn lại :

 – tạo kết tủa trắng là phenol

 C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

 – làm mất màu nâu đỏ là anđehit axetic

 CH3CHO + Br2 + H2O → CH3COOH + 2HBr

 – không hiện tượng là etanol

 Bài 14: etanol và phenol đồng thời phản ứng được với

 Lời giải:

 etanol và phenol đồng thời phản ứng được với

 Bài 15: thuốc thử để phân biệt etanol và phenol

 Lời giải:

 Chọn thuốc thử là dung dịch brom: + Xuất hiện kết tủa trắng ⟶ phenol. + Không hiện tượng ⟶ etanol.

 Bài 16: Cho m gam hỗn hợp gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

 Lời giải:

 

 Bài 17: Cho 14,0 gam hỗn hợp A gồm phenol và etanol tác dụng với natri dư thu được 2,24 lít khí hidro (đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong A

 Lời giải:

 %mphenol =67,14%; %mEtanol = 32,86%

 Bài 18: xenlulozo tan tốt trong nước và etanol đúng hay sai

 Lời giải:

 Sai

 Bài 19: etanol và axit axetic đều tác dụng với

 Lời giải:

 Rượu etylic và axit axetic đều tác dụng được với kim loại Na

 Bài 20: Etanol có thể tác dụng với dãy chất nào sau đây?

 A. Na, HCl, NaOH

 B. O2, Br2 lỏng, CuO, HBr

 C. dung dịch KMnO4, K, H2SO4 loãng

 D. Na, HBr, O2, CuO

 Lời giải:

 Na, HBr, O2, CuO

  

 oh h2nch2cooh nh2ch2cooh 12g 8g acid or base is an br stiren thực hành ít 14g